Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1004BGDORPERDIEK-OW01

Artikel 3 Agrarisch (A)


3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
 2. het bestaande aantal bedrijfswoningen, waarbij inwoning is toegestaan in één van de aanwezige bedrijfswoningen, alsmede maximaal 1 paardenbak binnen het bouwvlak;
 3. praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m² van de vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 4. wegen en paden;
 5. groenvoorzieningen;
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bijzondere gebruiksbepaling
De uitoefening van een uitsluitend intensieve veehouderij wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

3.3 Bouwregels
Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. goothoogte maximaal 6,5 m;
 3. bouwhoogte maximaal 10 m;
 4. inhoud van een bedrijfswoning maximaal 750 m3;
 5. kassen zijn niet toegestaan.
Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn:
 1. sleufsilo’s, mestsilo’s, mestfoliebassins, mestopslagplaatsen, kuilvoerplaten en bouwwerken ten behoeve van een paardenbak worden gebouwd binnen en buiten het bouwvlak
 2. voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 9 ;
 3. maximaal 2 m voor overige bouwwerken.