Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1004BGDORPERDIEK-OW01

Artikel 4 Wonen (W)


4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. Het bestaande aantal woningen waarbij inwoning is toegestaan;
 2. beroep aan huis;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen, erven en water

4.2 Bouwregels
Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte;
 3. bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 4. de maximale inhoudsmaat betreft 750 m³.
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw; gezamenlijke oppervlakte maximaal 190 m2;
 2. bouwhoogte maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m;
 3. bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen niet meer dan 3 m.
Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
 1. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
 2. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m;
 3. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.

4.3 Ontheffing
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 4 lid 2 onder b[1]  ten einde maximaal 300 m² aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toe te staan met dien verstande dat:
 • elders binnen het buitengebied van Winterswijk gebouwen worden gesaneerd waarbij maximaal 50% van het gesaneerde oppervlak mag worden teruggebouwd tot een maximum van 300 m²;
 • sloop van karakteristieke gebouwen niet voor deze regeling kan worden ingezet.