direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-va01

Artikel 14 Sport

14.1 bestemmingsomschrijving
14.1.1

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de volgende sportactiviteiten en -voorzieningen:
  • 1. een manege ter plaatse van de aanduiding 'manege';
  • 2. veldsport ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - veldsport';
  • 3. modelvliegtuigsport ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan'.
 • b. het bestaande aantal bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. evenementen zoals een volksfeest of rommelmarkt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - veld en terreinsporten', mits het gebruik per locatie beperkt blijft tot 2 dagen per kalenderjaar exclusief het opbouwen en afbreken;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, horeca, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

14.1.2

Voor de in artikel 14.1.1 genoemde horeca geldt, dat het bedrijfsvloeroppervlak maximaal 250 m2bedraagt per bestemmingsvlak.

14.2 bouwregels
14.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover een bouwvlak is aangegeven dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande, dat buiten het bouwvlak gebouwen ten behoeve van opslag, stalling en onderhoud zijn toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 150 m2 per bestemmingsvlak en een bouwhoogte van maximaal 3 m;
 • b. voor zover een bebouwingspercentage is opgenomen bedraagt dit percentage maximaal het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage;
 • c. goothoogte maximaal 6,5 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 10 m;
 • e. inhoud van een bedrijfswoning maximaal de bestaande inhoud met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande inhoud, bedraagt de inhoud maximaal 750 m3;
 • f. oppervlakte van de bedrijfswoning maximaal de bestaande oppervlakte met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande oppervlakte, bedraagt de oppervlakte maximaal 150 m2.
14.2.2

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover een bouwvlak is aangegeven dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • c. goothoogte is:
  • 1. bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;
  • 2. bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning + 0,25 m;
 • d. bouwhoogte is:
  • 1. bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;
  • 2. bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfswoning - 2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m.
14.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. speelinstallaties, en ballenvangers 8 m;
 • b. lichtmasten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - veldsport' 15 m;
 • c. lichtmasten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege' 10 m;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.
14.3 afwijking van de bouwregels

Vergroten bedrijfswoning

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.2.1 onder d en e voor het vergroten van de oppervlakte en inhoud van een bedrijfswoning, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte mag met maximaal 20 m2 worden uitgebreid;
 • b. de kenmerkende vorm van de hoofdbouwmassa dient gehandhaafd te blijven;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.