Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1004BGDORPERDIEK-OW01

Artikel 7 algemene ontheffingsregels


7.1 Ontheffingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de regels:
 1. ten behoeve van een bouwwerk, geen gebouw zijnde:
  1. waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 50 m², en
  2. dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 10 m;
 2. ten behoeve van een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw;
 3. ten behoeve van in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;
 4. en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
 5. en toestaan dat voor de voorgevel dan wel voorgevel rooilijn gebouwd wordt.

7.2 Ontheffingsvoorwaarden
Ontheffing als bedoeld in artikel 7 lid 1 kan slechts worden verleend, mits:
 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 3. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 4. de ontheffing voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.