direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Herinrichting kruising N318-Meenkmolenweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1006BGN318MEENKM-OW02

Artikel 10 Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van een nadere eis is de volgende procedure van toepassing:

  • a. een ontwerp van het besluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 4 weken op het gemeentehuis ter inzage met dien verstande dat voor een ontheffing dat betrekking heeft op de maatvoering van bouwwerken of op evenementen geldt dat het ontwerp van het besluit met de bijbehorende stukken gedurende 2 weken op het gemeentehuis ter inzage ligt;
  • b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging vooraf bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze;
  • c. de bekendmaking houdt de mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
  • d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerp van het besluit.