direct naar inhoud van Artikel 4 Recreatie
Plan: Herziening Verblijfs-recreatieterrein Het Wieskamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1008BGWIESKAMP-OW01

Artikel 4 Recreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie, met dien verstande dat uitsluitend recreatief verblijf in kampeermiddelen is toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een bedrijfswoning met een kantoorruimte, met dien verstande dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
 • d. speel- en groenvoorzieningen,

met daarbij behorende bebouwing en overige voorzieningen.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er zijn maximaal 12 standplaatsen voor stacaravans en andere kampeermiddelen toegestaan;
  • 1. de maximale oppervlakte per stacaravan mag niet meer bedragen dan 35 m2;
  • 2. per stacaravan mag één bijgebouw worden opgericht met een maximale hoogte van 2,5 meter en een maximale oppervlakte van 6 m2 of met een maximale breedte van 2 meter indien het aan de stacaravan vastzit;
 • b. er zijn gebouwen toegestaan ten behoeve van sanitaire voorzieningen met een maximale hoogte van 4,5 meter, een maximale goothoogte van 3 meter en een totale bebouwde oppervlakte van maximaal 500 m2;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 750 m3 en een kantoor met een maximale inhoud van 250 m3:
  • 1. de goothoogte bedraagt maximaal 6 meter;
  • 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter;
  • 3. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bedraagt maximaal 100 m2 met een goothoogte van maximaal 3 meter dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter en een bouwhoogte van maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw - 2 meter, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 meter mag bedragen en maximaal 6 meter.
 • d. er zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan met een hoogte van maximaal 6 meter, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten maximaal 12 meter mogen bedragen.

4.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen:

 • a. van het bepaalde in lid 4.2 sub a teneinde een grotere oppervlakte van een stacaravan toe te staan tot maximaal 48 m2, mits tussen de bebouwde oppervlakte van de stacaravan en de oppervlakte van de standplaats de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden;
 • b. van het bepaalde in lid 4.2 sub a teneinde meer standplaatsen voor stacaravans toe te staan met een maximum van 20 standplaatsen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie en
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. seksinrichtingen;
 • b. prostitutie;
 • c. bar-dancings, nachtclubs en discotheken;
 • d. een gebruik voor (detail)handel, met uitzondering van detailhandel ten dienste van verblijfsrecreatie;
 • e. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • f. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.