direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene ontheffingsregels
Plan: Herziening Verblijfs-recreatieterrein Het Wieskamp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1011BGWIESKAMP-VA01

Artikel 7 Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van:

  • a. het afwijken van de voorgeschreven goothoogte, hoogte en oppervlakte van gebouwen, percentages, afstand tot perceelsgrenzen en overige maatvoering, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10% van de in het plan voorgeschreven maatvoering;
  • b. het afwijken van bebouwingsgrenzen en bestemmingsgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart indien en voorzover deze afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting van het terrein, danwel indien dit uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond gewenst is, de beoogde landschappelijke inpassing niet wordt geschaad en mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven, niet meer dan 10 meter bedraagt;
  • c. het bouwen van voorzieningen van algemeen nut voor zover deze - indien het gebouwen betreft - geen grotere inhoud hebben dan 50 m3 en geen grotere hoogte dan 4 meter.