direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - Bospark Achterhoek
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-OW01

Artikel 8 Recreatie - Bospark Achterhoek

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Bospark Achterhoek aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van de bedrijfsmatige exploitatie van 40 vaste kampeermiddelen, waarvan maximaal 5 trekkershutten;
 • b. het bestaande aantal bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat maximaal 50 m2van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteit in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. de bestaande horeca;
 • d. dagrecreatie;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, detailhandel, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

8.2 bouwregels
8.2.1

Beheer- en dienstgebouwen en gebouwen ten behoeve van horeca voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van horeca maximaal de bestaande oppervlakte mag bedragen;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m.
8.2.2

Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 4,5 m;
 • c. bebouwd oppervlakte maximaal 500 m2.
8.2.3

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 60 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 3,5 m, gemeten vanaf de onderkant van de wielen.
8.2.4

Vrijstaande bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 9 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 2,5 m.
8.2.5

Trekkershutten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 30 m2 per hut;
 • b. bouwhoogte maximaal 4 m.
8.2.6

Bijgebouwen bij trekkershutten zijn niet toegestaan.

8.2.7

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3.
8.2.8

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m.
8.2.9

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
8.3 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.1 onder a ten behoeve van:

 • a. omzetting van vaste kampeermiddelen naar recreatiewoningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • 1. aantonen markttechnische behoefte;
  • 2. per bouwperceel dient de verhouding 1 : 4 te worden aangehouden;
 • b. het bouwen van een groepsaccommodatie, die voldoet aan de volgende kenmerken:
  • 1. goothoogte maximaal 3,5 m;
  • 2. bouwhoogte maximaal 9 m;
  • 3. oppervlakte maximaal 500 m2.