direct naar inhoud van Artikel 10 Recreatie - De Voortwisch
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Artikel 10 Recreatie - De Voortwisch

10.1 bestemmingsomschrijving
10.1.1

De voor Recreatie - De Voortwisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van vrijstaande recreatiewoningen, met dien verstande dat binnen de gehele bestemming maximaal 37 recreatiewoningen zijn toegestaan;
 • b. de bescherming van de aanwezige landschapswaarden ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden';
 • c. dagrecreatie;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

10.1.2

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

10.2 bouwregels
10.2.1

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 66 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • b. inhoud maximaal 300 m3;
 • c. goothoogte maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • e. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
10.2.2

Bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij de recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. maximaal één vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning;
 • b. bouwhoogte maximaal 3 m;
 • c. oppervlakte maximaal 15 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;;
 • d. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
10.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
10.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.2.1 onder a en b ten behoeve van vergroting van de oppervlakte en inhoud van de recreatiewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte maximaal 125 m2 mag bedragen;
 • b. aantoonbaar markttechnische behoefte bestaat voor de vergroting; en
 • c. per bouwperceel de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden.
10.4 specifieke gebruiksregels
10.4.1

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt verstaan een gebruik van recreatiewoningen en stacaravans ten behoeve van permanente bewoning.

10.4.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.4.1 is permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – permanente bewoning' met dien verstande dat

 • a. op het moment dat de permanente bewoning van de desbetreffende recreatiewoningen eindigt, permanente bewoning niet langer is toegestaan.
10.4.3

Indien het gebruik na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

10.5 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.5.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 10.1.1 onder b bedoelde gronden houtgewas te vellen en te rooien.

10.5.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.5.1 wordt verleend, indien door de uitvoering van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden van het gebied.

10.5.3

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.5.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.