direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Rommelgebergte
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Artikel 18 Recreatie - Rommelgebergte

18.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Rommelgebergte aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van vrijstaande recreatiewoningen, met dien verstande dat:
  • 1. binnen de gehele bestemming maximaal 230 recreatiewoningen zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' maximaal 5 geschakelde recreatiewoningen zijn toegestaan;
 • b. dagrecreatie;
 • c. één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, ondergeschikte detailhandel, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

18.2 bouwregels
18.2.1

Beheer- en dienstgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van recreatie - dienstgebouw;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m.
18.2.2

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 66 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • b. inhoud maximaal 300 m3;
 • c. goothoogte maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • e. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
18.2.3

Bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij de recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. maximaal één vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning;
 • b. bouwhoogte maximaal 3 m;
 • c. oppervlakte maximaal 15 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;;
 • d. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
18.2.4

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3.
18.2.5

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m.
18.2.6

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
18.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 18.2.2 onder a en b ten behoeve van vergroting van de oppervlakte en inhoud van de recreatiewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte maximaal 125 m2 mag bedragen;
 • b. aantoonbaar markttechnische behoefte bestaat voor de vergroting; en
 • c. per bouwperceel de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden.
18.4 specifieke gebruiksregels
18.4.1

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt verstaan een gebruik van recreatiewoningen, bedrijfswoningen en stacaravans ten behoeve van permanente bewoning.

18.4.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 18.4.1 is permanente bewoning van recreatiewoningen en bedrijfswoningen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – permanente bewoning' met dien verstande dat

 • a. op het moment dat de permanente bewoning van de desbetreffende recreatiewoningen eindigt, permanente bewoning niet langer is toegestaan.
18.4.3

Indien het gebruik na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.