direct naar inhoud van 5.5 geluid
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-OW01

5.5 geluid

Geluid beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving. De belangrijkste bronnen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken zijn: wegverkeer, bedrijven en railverkeer. In diverse vormen van wetgeving is vastgelegd welke mate van geluid acceptabel wordt geacht, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Wegverkeerslawaai

De ontwikkellocatie is gelegen in de kern van Winterswijk. Voor het onderzoek naar geluidsaspecten inzake wegverkeerlawaai is het van belang te onderzoeken of de relevante wegen in deze, de Inslagstraat, Stationstraat, Dingstraat, Weverstraat en Weurden, 30- of 50-km- wegen betreffen. Voor een 30-km-weg geldt namelijk geen onderzoeksplicht; aangenomen wordt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, in dat geval niet wordt overschreden.

De Inslagstraat, Weverstraat en Weurden zijn 30 km-wegen.

De Stationstraat ligt op afstand; de locatie ligt buiten de geluidzone van de Stationstraat. De Dingstraat is een 50 km -weg. De locatie ligt op 85 m uit de as van de Dingstraat binnen de geluidzone van deze weg. De belasting als gevolg van wegverkeerlawaai afkomstig van de Dingstraat vereist daarom akoestisch onderzoek.

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek (Adviesburo Van der Boom, 7 januari 2011, nr. 10-330) Bijlage 2 blijkt het volgende.

De geluidbelasting op de woningen bedraagt 47 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh ten gevolge van wegverkeer op de Dingstraat. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee op de woningen nietoverschreden. Er hoeft voor de woningen geen hogere waarde te worden aangevraagd.

Het is mogelijk om op de noordgrens van de bouwkavel verblijfsgebieden te realiseren op begane grond niveau. De geluidbelasting op de noordgrens van de bouwkavel bedraagt 48 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh ten gevolge van wegverkeer op de Dingstraat. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee op de noordgrens van de bouwkavel niet overschreden. Er hoeft bij realisatie van verblijfsgebieden op de noordgrens van de kavel op begane grond niveau voor de woningen geen hogere waarde te worden aangevraagd.

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer van alle wegen samen bedraagt 52 dB zonder aftrek op de hoogst geluidbelaste gevel en 53 dB op de noordelijke grens van de bouwkavel. Daar de geluidbelasting op dewoningen niet hoger is dan 53 dB zonder aftrek is in het kader van een goede ruimtelijke ordening sprake van een aanvaardbaar woon en leefklimaat.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er met betrekking tot wegverkeerslawaai geen belemmeringen zijn die een mogelijke belemmering vormen voor het bouwplan.