direct naar inhoud van 5.7 bedrijven en milieuzonering
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-OW01

5.7 bedrijven en milieuzonering

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van de publicatie Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG “Bedrijven en milieuzonering, Sdu Uitgevers b.v. Den Haag). Bedrijven zijn opgenomen in een tabel die is ingedeeld in milieucategorieën waarbij per bedrijf is aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk dient te zijn (de zogenoemde afstandentabel). Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd maar zijn indicatief. In het algemeen wordt door het aanbrengen van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden.

De ontwikkelingslocatie ligt op de grens van een rustige woonwijk en een kleinschalig (doch veelbezocht) centrum. Dit centrumgebied is de straat Weurden, welke uiteindelijk aansluit op het verder gelegen centrum van Winterswijk. In de nabijheid van de ontwikkelingslocatie liggen twee bedrijven die mogelijk van invloed zijn:

- een bakkerij aan het Weurden 42;

- een pizzeria/grilrestaurant aan het Weurden 46.

In het pand Weurden 42 zit het bakkerijgedeelte van de bakker. Bij een bakkerij kan geur verspreid worden naar de omgeving. De bakkerij ligt op ruim 30 m afstand van het noordelijk gedeelte van de ontwikkelingslocatie. De woning Inslagstraat 4 is voor de bakkerij de dichtst bij gelegen woning die bescherming geniet. Daarnaast liggen er ook andere woningen op kortere afstand van de bakkerij dan de beoogde woningen. Verder vindt het transport van en naar de bakkerij niet plaats via de Inslagstraat of de Kettingstraat.

Nabij het noordelijk gedeelte van de locatie ligt een pizzeria/grillrestaurant (Weurden 46). Bij het bereiden van maaltijden zal geur in de omgeving verspreid worden. Volgens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer waaronder deze horecagelegenheid valt, is er buiten een straal van 25 m vanaf de afvoerpijp geen onaanvaardbare geuroverlast te verwachten.

De afstand van de afvoerpijp tot de rand van de ontwikkelingslocatie bedraagt circa 35 m. Deze afstand is groot genoeg om te veronderstellen dat geuroverlast geen rol zal spelen. Andere factoren die dit versterken zijn:

- de afvoerpijp ligt aan de voorkant (aan de zijde van het Weurden) van het horecapand;

- er zijn woningen die dichter bij het horecapand liggen die ook bescherming genieten;

- de overheersende windrichting is vanaf het horecapand niet gericht op de ontwikkelingslocatie.

Samenvattend kan worden gesteld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat omliggende bedrijvigheid op welke wijze dan ook invloed heeft op de beoogde woningbouwplannen.