direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen - 4
Plan: Eelink 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104SGKOEELINK-OW01

Artikel 13 Wonen - 4

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

13.1.1 Algemeen
 • a. vrijstaande woningen;
 • b. praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

een en ander met bijbehorende bijgebouwen, tuinen, erven, (voet)paden en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.1.2 Nadere detaillering bestemmingsomschrijving
 • a. de toegelaten bebouwing en inrichting dient mede te worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan;
 • b. op eigen terrein dient in voldoende mate te worden voorzien in parkeergelegenheid.
13.2 Bouwregels

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

13.2.1 Algemeen
 • a. met het oog op de bescherming en de instandhouding van vleermuizen mogen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - zone vliegroute vleermuizen' geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. op eigen terrein dient in voldoende mate te worden voorzien in parkeergelegenheid.
13.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd met uitzondering van de dakoverstekken;
 • b. de goothoogte en hoogte van de hoofdgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 4,5 m en 9 m.
 • c. de inhoud van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 750 m³;
 • d. het aantal woningen bedraagt maximaal één per bouwvlak.

13.2.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de goothoogte en hoogte van bijgebouwen mogen respectievelijk maximaal 3 m en 8 m bedragen;
 • b. bijgebouwen zijn uitsluitend toegelaten ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen per woning mag maximaal 120 m² bedragen;

13.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal bedragen:

 • a. 1 m voorzover het betreft gronden, gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw ;
 • b. 2 m voorzover het betreft gronden, gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw ;
 • c. 1.40 m voor hekken en 1.80 m voor bijbehorende hekposten.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

 • a. dakvormen, dakhellingen en nokinrichtingen van de bebouwing;
 • b. de (goot)hoogte van de gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. de breedte van de gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. de oriëntering van de gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. de wijze van afdekking van de gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Overschrijding bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het bepaalde in art. 13.2.2, sub a en toestaan dat het bouwvlak aan één zijkant en aan de achterzijde met maximaal 5 m wordt overschreden, mits:

 • a. de afstand tot (het verlengde van) de voorgevel minimaal 5 m bedraagt;
 • b. de zone vliegroute vleermuizen , als bedoeld in artikel 13.2.1, sub a, in acht wordt genomen;
 • c. de inhoud van de woningen van maximaal 750 m3, die binnen de bestaande bouwvlakken kunnen worden gebouwd, door deze overschrijding niet toeneemt;
 • d. de afstand van het hoofdgebouw (inclusief alle aangebouwde gebouwen) tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 5 m bedraagt.

13.5 Afwijken van de gebruiksregels
13.5.1 Aan huis verbonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van 13.1.1, sub c, en 13.2, ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf onder de volgende voorwaarden:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. bedoeld gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen onevenredige afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt. Dit betekent onder meer dat:
  • 1. geen vergunning wordt verleend voor omgevingsvergunningplichtige activiteiten in de zin van Wet omgevingsrecht algemene bepalingen;
  • 2. het bedrijfsmatige gebruik met het woonkarakter in de omgeving in overeenstemming moet zijn;
 • c. het geen verkeersaantrekkende activiteiten betreft, die leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer of tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van parkeerplaatsen op het bijbehorende bouwperceel;
 • d. de bedrijfsactiviteiten geen detailhandel omvatten, uitgezonderd detailhandel die een nevenactiviteit vormt van de uitoefening van het bedrijf en daaraan ondergeschikt is;
 • e. ten hoogste 50 m² van de oppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in gebruik is.

13.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden
13.6.1 Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ophoging, egalisering van gronden en afgraven van de bodem;
 • b. aanleggen en verharden van wegen, het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
 • d. overige werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden zoals bemalen, onderbemalen, draineren en het slaan van putten;
 • e. aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • f. vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen die de dood of beschadigingen hiervan tot gevolg kunnen hebben.

13.6.2 Uitzonderingen omgevingsvergunnningsplicht

Het in lid 13.6.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

 • a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer, onderhoud en exploitatie;
 • b. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van het plan;
 • c. ophoging tot een maximale hoogte van 0,5 m, egalisering van gronden en afgraven van de bodem maximaal 10 m rondom het bouwvlak;
 • d. werken en/of werkzaamheden welke zijn aangevangen dan wel in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
 • e. het aanleggen van erfverhardingen tot een maximum van 15% van het bouwperceel.

13.6.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 13.6.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de bodemstructuur, het bodemniveau en natuurwaarden, welke het plan beoogt te beschermen

 • niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel
 • de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.