direct naar inhoud van Artikel 7 Centrum
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA01

Artikel 7 Centrum

7.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel uitgezonderd de gronden ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten';
 • b. het bestaande aantal woningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. horeca met uitzondering van bar-dancings, nachtclubs, coffeeshops en discotheken, uitsluitend zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan;
 • d. medische instellingen;
 • e. zakelijke en maatschappelijke dienstverlening;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

7.2 bouwregels
7.2.1 gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte tot maximaal 15 m achter de voorste bouwgrens maximaal 6 m respectievelijk 10 m;
 • c. goot- en bouwhoogte vanaf 15 m achter de voorste bouwgrens maximaal 3 m;
 • d. goot- en bouwhoogte in afwijking van het bepaalde onder b en c ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' maximaal de aangegeven goot- en bouwhoogte.
7.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

7.3 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.1 onder b voor het toestaan van nieuwe woningen, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. voor de extra woning(en) een aanvaardbaar woonklimaat kan worden gerealiseerd;
 • c. de toename van het aantal woningen past in het gemeentelijk woningbouwbeleid;
 • d. de toename van het aantal woningen past in het gemeentelijk beleid ten aanzien van in- en uitbreiding.