direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Cultuurlandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • b. paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen
en met inachtneming van de keur van het waterschap, met dien verstande dat sleufsilo's, mestsilo's, mestfoliebassins, mestopslagplaatsen, kuilvoerplaten en paardenbakken niet zijn toegestaan.

3.2 bouwregels
3.2.1 gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. lichtmasten 8 m;
 • b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m.
3.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1 voor het bouwen van garages en bergingen bij woningen, mits:

 • a. de bouwregels van artikel 18.2 in acht worden genomen;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
3.4 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' de bestemming om te zetten in de bestemmingen 'Groen', 'Wonen', 'Verkeer', 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Water', mits wordt aangetoond dat:

 • a. belanghebbenden niet onevenredig in hun belangen worden geschaad;
 • b. geen overschrijding plaatsvindt van voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel gebruik kan worden gemaakt van een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • c. geen sprake is van een zodanige verontreiniging van de bodem dat uitvoering van het wijzigingsplan niet mogelijk dan wel niet toegestaan is;
 • d. voor de te bouwen woning(en) een aanvaardbaar woonklimaat kan worden gerealiseerd;
 • e. de woningbouw past in het gemeentelijk woningbouwbeleid;
 • f. het benutten van de specifieke locatie past in het gemeentelijk beleid ten aanzien van in- en uitbreiding;
 • g. het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is.