direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 9 Groen

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
 • b. tuinen, parken en plantsoenen;
 • c. paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • d. kamperen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein', met dien verstande dat maximaal 60 overnachtingen per jaar zijn toegestaan;
 • e. volkstuinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
 • f. een schuilgelegenheid, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - schuilgelegenheid';

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen
en met inachtneming van de keur van het waterschap en het gemeentelijke groenstructuurplan.

9.2 bouwregels
9.2.1 gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. kassen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' met een bouwhoogte van maximaal 2,3 m en een oppervlakte van maximaal 12 m2 per volkstuin;
 • b. een schuilgelegenheid ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - schuilgelegenheid' met een bouwhoogte van maximaal 3 m.
9.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. lichtmasten 8 m;
 • b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 4 m.
9.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2.1 voor het bouwen van garages en bergingen bij woningen, mits:

 • a. de bouwregels van artikel 18.2 in acht worden genomen;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.