direct naar inhoud van 3.2 Nationaal beleid
Plan: Badweg 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1109BGBADWEG1-OW01

3.2 Nationaal beleid

3.2.1 Nota Ruimte

In de Nota Ruimte zijn op nationaal niveau de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastgelegd. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt.

De nota heeft vier algemene doelen: versterking van de economie, krachtige steden en een vitaal platteland, waarborging van waardevolle groengebieden en veiligheid.

Het plangebied ligt buiten de RHS economie infrastructuur en verstedelijking. Buiten deze RHS stelt het rijk zich terughoudend en selectief op. Voor deze gebieden wordt een basiskwaliteit nagestreefd. Tot de basiskwaliteit rekent het rijk onder meer de aandacht voor "ruimtelijke kwaliteit", de "watertoets" en wettelijke vereisten op het vlak van geluid, veiligheid, natuur, milieu en dergelijke.

Het plangebied ligt in de RHS water, natuur en landschap, namelijk in het Nationale Landschap Winterswijk. Als kernkwaliteiten worden genoemd de kleinschalige openheid, het groene karakter en het microreliëf door essen en ‘eenmansessen’. Het kampen- en essenlandschap wordt gekenmerkt door een bijzondere kleinschalige openheid met een zeer groen/natuurlijk karakter. Het zandplateau wordt doorsneden door kleine beekdalen en bevat ook nog enkele restanten van hoogveenontwikkeling en kleine boscomplexen. De weilanden en akkers, hier vaak ‘eenmansessen’, worden omzoomd door houtwallen.
Ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap. De status van Nationaal Landschap biedt de regio mogelijkheden om de identiteit van dit gebied te behouden en waar mogelijk te versterken, zonder afbreuk te doen aan de economie van de regio.

Conclusie

Bij de voorgenomen ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Winterswijk.