direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Badweg 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1109BGBADWEG1-VA01

2.2 Toekomstige situatie

Uitbreiding van het agrarisch bedrijf

De voorgenomen ontwikkeling betreft de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Voor de toekomstige situatie is rekening gehouden met 220 melkkoeien en 110 stuks jongvee. Dit betreft een uitbreiding met 89 melkkoeien en 17 stuks jongvee. Ook is rekening gehouden met de aanwezige scharrelkippen Ook wordt een nieuwe werktuigenberging en extra kuilvoeropslag gerealiseerd en wordt de ligboxenstal uitgebreid.

Om deze plannen te kunnen realiseren is het huidige agrarisch bouwvlak niet toereikend en is uitbreiding van het agrarisch bouwvlak nodig. Het bouwblok zal vergroot worden tot maximaal 1,25 hectare en een zodanige vorm krijgen dat de nieuwe werktuigenberging en de kuilvoeropslag binnen het bouwvlak vallen.

Op de afbeelding "Toekomstige situatie" is de verruiming van het bouwvlak weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1109BGBADWEG1-VA01_0004.jpg"

Afbeelding: Toekomstige situatie

Verruiming bouwvlak oostzijde

Bij de ontwikkeling wordt het kleine jongvee verplaatst van de plek ten oosten van de ligboxenstal naar de plek waar de huidige werktuigenberging is gelegen. Hierdoor ontstaat ruimte achter de ligboxenstal voor een extra sleufsilo, dusdanig groot dat daar samen met de bestaande kuilvoeropslag voldoende opslag is voor de nieuwe omvang van de veestapel. Hiervoor moet aan de oostzijde het bouwblok worden vergroot, zodat de nieuwe sleufsilo's en de bestaande kuilvoeropslag binnen het bouwvlak passen.

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met een vaste afstand van 25 meter tussen de kuilvoeropslag en de naastgelegen burgerwoning. Tussen de woning en de kuilvoeropslag wordt een groensingel gerealiseerd, zodat er geen visuele hinder ontstaat voor de naastgelegen woning.

In verband met de voorgenomen ontwikkeling moeten bomen worden gekapt. De bomen worden gecompenseerd middels herplant. Voor de compensatie zijn nadere afspraken gemaakt met de gemeente Winterswijk.

Verruiming bouwvlak noordwestzijde

Daarnaast wordt, in verband met de verplaatsing van het kleine jongvee naar de plek van de huidige werktuigenberging, een nieuwe werktuigenberging gebouwd aan de noordwestzijde. Het is dan ook noodzakelijk dat het bouwvlak aan de noordwestzijde wordt uitgebreid.

Het te verwijderen groen op de locatie van de nieuwe werktuigenberging wordt gecompenseerd, waardoor de nieuwe werktuigenberging en de naastgelegen stal zoveel mogelijk uit het zicht worden ontnomen.

Verbetering verkeersafwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling heeft een geringe verkeersaantrekkende werking. Aangezien de invloed op het aantal verkeersbewegingen dermate gering is, vormt dit geen probleem. De ontsluiting van het plangebied is geregeld door middel van de bestaande aansluiting op de Badweg (de openbare weg). Het parkeren vindt plaats op eigen erf.

De laad- en losactiviteiten vinden plaats binnen het bouwvlak. Doordat het bouwvlak wordt verruimd, vinden de laad- en losactiviteiten niet meer plaats aan de Badweg maar kan dit op eigen terrein plaatsvinden.

Bijdrage aan BOS-project

Door middel van de ontwikkeling wordt een bijdrage geleverd aan het BOS-project.

Het BOS-project stond in eerste instantie voor deelprojecten ten behoeve van de instandhouding en/of het herstel van het Bleekhuis, de Olliemölle en het Strandbad (BOS is afkomstig van de beginletters van Bleekhuis, Olliemölle en Strandbad). Vervolgens zijn er meerdere deelprojecten ontstaan, verzameld onder het BOS-project.

Het BOS-project heeft als doel om de natuurwaarden, cultuurwaarden en de toeristisch recreatieve waarden in de regio te versterken. Daarmee wordt een forse impuls gegeven aan de opwaardering van dit gebied en indirect aan Winterswijk. De Boven Slinge verbindt als een blauw snoer de bijzondere elementen in het BOS-project. De diverse partners willen een belangrijke bijdrage leveren aan de thema's natuur, recreatie, landschap, water, economie en cultuurhistorie. De voorgenomen ontwikkeling levert een bijdrage aan het BOS-project en daarmee ook aan de recreatieve mogelijkheden. Het bos langs de Boven Slinge wordt nu al vaak gebruikt door wandelaars en voor rondleidingen. Daarnaast wordt het agrarisch bedrijf door veel recreanten bezocht.