direct naar inhoud van 3.1 Beleid
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

3.1 Beleid

3.1.1 Provinciaal beleid

Streekplan Gelderland 2005 (structuurvisie)

Het ruimtelijke beleid van de provincie Gelderland tot 2015 is vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen.

Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening.

Daarbij heeft de provincie een tweeledige provinciale hoofdstructuur waarbij Gelderland enerzijds 'hoog dynamische' functies met een intensieve vorm van ruimtegebruik kent, zoals stedelijke functies en intensieve vormen van recreatie/leisure. Anderzijds kent de provincie 'laag dynamische' functies. Deze gebieden zijn kwetsbaar voor intensieve vormen van ruimte gebruik, zoals de ecologische hoofdstructuur (EHS), waardevolle open gebieden en ruimte voor water moet worden gecreëerd. Het provinciaal planologisch beleid is er op gericht deze gebieden te vrijwaren van intensieve

gebruiksvormen en wordt ook het groenblauwe raamwerk genoemd.

Op de streekplankaart ligt het plangebied in het 'Waardevol landschap'. Het ´Waardevol landschap´ maakt deel uit van het multifunctioneel gebied van de provincie.

Het multifunctioneel gebied beslaat het grootste deel van de provincie. Dit gebied omvat de steden, dorpen, buurtschappen buiten de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur, waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing gericht.

De vitaliteit van het multifunctionele platteland wordt bevorderd door planologische beleidsvrijheid

te geven aan gemeenten wat betreft de grondgebonden landbouw en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bebouwing. Het ruimtelijke beleid boor waardevolle landschappen is het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten.

Voor het waardevolle landschap 'Winterswijk', worden de volgende kernkwaliteiten toe worden gedicht:

 • kleinschalig, organisch gegroeid halfopen landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, landbouwgrond, lanen, beken, boerderijen. Hierbij is de oostelijke helft wat kleinschaliger dan de westelijke helft;
 • rijk aan microreliëf en een duidelijke terraswand aan de westzijden;
 • meanderende beken in smalle dalen als doorgaande structuren, met natuurlijke begroeiing in een halfopen landschap;
 • fraaie open essen en bijzondere broekgebieden;
 • historisch nederzettingenpatroon, vervlochten in het landschap.

Sociaal-culturele infrastructuur

De sociaal-culturele infrastructuur is een bepalende factor voor de kwaliteit van de samenleving. Het is met name de verantwoordelijkheid van de (samenwerkende) gemeenten om bij de ruimtelijke inrichting rekening te houden met die sociaal-culturele infrastructuur. Uitgangspunt is om bij ruimtelijke inrichtingsplannen ook voorzieningen te realiseren die nodig zijn om een goede sociaal-culturele infrastructuur in stand te houden of op te bouwen. Door een gunstige situering van functies ten opzichte van aanwezige voorzieningen kan er een goede bereikbaarheid worden gerealiseerd en voldoende draagvlak blijven bestaan.

Aanbod en vraag in het voorzieningenpatroon verandert voortdurend. Voorbeelden zijn de verschuivende vraag op het gebied van zorg (kleinschalige verpleegunits in de wijk) en voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, recreatie, sport, onderwijs en kunst. Voorkomen moet worden dat de sociaal-culturele kwaliteit van de leefomgeving onder een bepaald minimum zakt. Met andere vormen van bundeling, bijvoorbeeld op basis van bereikbaarheid in netwerken, kan dit worden voorkomen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn scholen en sportaccommodaties.

Ruimtelijke Verordening Gelderland

Met een ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, natuur, nationale landschappen, water en glastuinbouw. Gemeenten krijgen op sommige terreinen meer beleidsvrijheid, terwijl ze op andere gebieden te maken krijgen met strikte provinciale richtlijnen.

Provinciale Staten hebben de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld in december 2010 en de deze geldt sinds maart 2011. De regels in de verordening kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema's. De voorgenomen uitbreiding ligt volgens de kaart behorende bij de Ruimtelijke Verordening buiten het bebouwd gebied van de kern Winterswijk. Een sportveldencomplex moet worden bestempeld als een stedelijke functie.

Nieuwe stedelijke functies kunnen buiten bestaand gebied worden toegestaan als deze niet redelijkerwijs kunnen worden gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. Daarnaast moet de ontwikkeling ook bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Er zijn voor deze uitbreiding geen alternatieve locaties omdat er aansluiting gezocht wordt bij een al bestaand sportpark. Uitbreiding richting landelijk gebied is de enige optie. De inrichting is zo compact mogelijk. Daarnaast laat het landschapsplan (zie paragraaf 3.4 en 3.6 van de toelichting) zien dat er sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteit. Het plan is overeenkomstig de provinciale verordening.

Momenteel is een wijziging van de RVG in voorbereiding, verwachting is dat deze in juli 2012 wordt vastgesteld.

3.1.2 Gemeentelijk beleid

Sport in Winterswijk (sportnota)

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Zij leveren in die hoedanigheid een cruciale bijdrage aan de leefbaarheid in Winterswijk, het meedoen van inwoners aan de maatschappij en het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. De gemeente ziet ook in de toekomst het belang van sterke sportverenigingen in, vandaar dat zij de sportverenigingen wil ondersteunen in het (verder) versterken van hun maatschappelijke functie.

Daarbij spelen accommodaties een centrale rol, niet alleen in het gemeentelijke sportbeleid, maar zeker ook in het bevorderen van de leefbaarheid in Winterswijk. Zonder voldoende (sport)accommodaties van goede kwaliteit kan het sportstimuleringsbeleid onvoldoende worden ingevuld.

In het vernieuwde gemeentelijke accommodatiebeleid zal de nadruk komen te liggen op realisatie en behoud van een kwalitatief hoogstaand basisvoorzieningenniveau. De gemeente hanteert hierbij onder andere de volgende visiepunten:

 • Bevorderen van zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van accommodaties dan wel clustering van accommodaties. Clustering en multifunctioneel gebruik bevorderen immers de participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een combinatie van sport, ontspanning en zorgverlening). Bovendien versterken multifunctioneel gebruik en clustering de samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende aanbieders, zoals blijkt uit de ontwikkelingen die gaande zijn op het terrein van bijvoorbeeld 'de brede school'.
 • Nadruk op behoud en kwaliteit boven kwantiteit, waarbij niet alleen sporttechnische eisen maar ook eisen als voldoende ruimte, bereikbaarheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid van belang zijn.
 • Waar mogelijk en (financieel) haalbaar: aanleg/gebruik van kunstgrasvelden teneinde het multifunctionele gebruik te bevorderen.
 • De meeste sportverenigingen in Winterswijk hebben aangegeven bereid te zijn om sportaccommodaties te delen met andere verenigingen en deze ontwikkeling zelfs als onafwendbaar te zien vanwege onder andere:
 • 1. de steeds hogere (beheer- en onderhouds-) kosten van sportaccommodaties in het algemeen;
 • 2. de beperkte middelen die voor de bekostiging van sportaccommodaties beschikbaar zijn;
 • 3. de steeds strengere eisen die aan met name de sanitaire en horecavoorzieningen gekoppeld aan sportaccommodaties worden gesteld;
 • 4. de matige kwaliteit van veel sportaccommodaties op dit moment (o.a. achterstallig onderhoud);
 • 5. de toenemende moeite om vrijwilligers te vinden voor het runnen van verenigingen en het beheren van sportaccommodaties;
 • 6. de wens om te kunnen beschikken over zo hoogwaardig mogelijke voorzieningen waaronder kunstgrasvelden (buitensport) en bijvoorbeeld een turnhal (binnensport).

In het beleidsstuk geeft de gemeente een korte opsomming over de drie verschillende groepen accommodaties die worden onderscheiden, namelijk: zwembaden, binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties.

Qua buitensportaccommodaties maakt de gemeente zich hard voor de clustering (binnen de kern) en eventueel herschikking van huidige buitensportaccommodaties tot een tweetal hoogwaardige buitensportparken, gelegen aan weerskanten van de kom van Winterswijk, namelijk het gebied waar nu de hockeyvereniging Avanti, de voetbalvereniging Winterswijk, de Winterswijkse tennisclub, zwembad Jaspers en honkbalvereniging Hickory zijn gevestigd, en de aan de andere kant van Winterswijk de Trias-velden. Met die twee sportparken worden beide kanten van Winterswijk 'bediend', ook wat betreft het buitengebied. Enige uitzonderingen op dit plaatje vormen de velden van MEC en Meddo die worden gehandhaafd.

Daarnaast neemt het zwembad Jaspers een bijzondere plaats in. De gemeente wil het overdekte zwembad voor de Winterswijkse gemeenschap graag behouden.

Structuurvisie Kom Winterswijk

Op 24 februari 2011 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020 vastgesteld. In dit beleidsdocument is het ruimtelijke beleid voor de komende jaren vastgelegd. Op pagina 42 van de structuurvisie is aangegeven dat de gemeente in de toekomst streeft naar verdere concentratie van sportverenigingen aan de noordwestzijde van Winterswijk op sportpark Jaspers. De voetbalvelden aan de Morgenzonweg kunnen hiermee uitgeplaatst worden. De ambitie is om sportaccommodatie Jaspers door te ontwikkelen tot een multifunctionele sportaccommodatie met een gedeeld gebruik door drie voetbalverenigingen.

Er zullen aparte routes aangewezen worden tussen het dorp en de sportvoorzieningen die nagenoeg allemaal in het buitengebied liggen. Sportpark Jaspers is vanuit noordelijke wijken goed bereikbaar. Met een verbeterde oversteekbaarheid van de Groenloseweg wordt het sportpark ook vanuit de wijken ten zuiden van de Groenloseweg veilig bereikbaar.

3.1.3 Conclusie

Onderhavig plangebied is aangewezen als 'waardevol landschap' en wordt momenteel reeds gebruikt als sportcomplex. Doordat de gemeente bij de nieuwe inrichting van het sportpark bijvoorbeeld de bestaande houtwal respecteert en speciale verlichting wil toepassen, gaat men bewust om met het waardevolle landschap.

Daarnaast blijkt dat de gemeente Winterswijk inzet op twee hoogwaardige buitensportparken, waarvan sportpark Jaspers er één is. De gemeente zet hierop in omdat clustering het multifunctioneel gebruik van de accommodaties versterkt, de samenwerking tussen verenigingen laat toenemen en het tegenwicht kan bieden aan de oplopende (beheer- en onderhouds)kosten en een toenemend tekort aan vrijwilligers.

De herinrichting van sportpark Jaspers past goed binnen deze beleidsdoelstellingen. Door de clustering van verschillende verenigingen wordt een hoogwaardig sportpark gecreëerd. In dit sportpark worden (kunst)grasvelden en parkeerplaatsen gedeeld door verschillende verenigingen.