direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

3.5 Archeologie

3.5.1 Archeologische waarden

Het plangebied ligt vrijwel helemaal binnen een landschappelijke eenheid met een lage verwachte dichtheid aan archeologische resten, waarbij de archeologische resten zijn afgedekt door een meer dan 50 cm dikke conserverende laag of aanwezig direct onder het maaiveld. Een beperkt deel van het plangebied ligt binnen een landschappelijke eenheid met een hoge verwachte dichtheid aan archeologische resten. De archeologische resten zijn hier afgedekt door een meer dan 50 cm dikke conserverende laag.

Binnen het plangebied bevindt zich een bekende archeologische nederzetting uit de IJzertijd (Freriks Es). (Raap-catalogusnummer 220.)

In de provinciale nota “Provinciaal Beleidskader Archeologie, Interimkader 2009-2012” (10 maart 2009) is een groot deel van de gemeente Winterswijk aangewezen als Gelderse parel. Het plangebied ligt binnen deze parel. De consequenties van de parelgebieden zijn overigens op dit moment nog niet duidelijk.

3.5.2 Archeologietoets

Algemeen

Bij veranderingen van de bestaande bestemming dient naar het aspect van de archeologie te worden gekeken. Op die locaties binnen het plangebied waar in de toekomst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden, zal bekeken moeten worden of het uitvoeren van archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Op basis van het onderzoek kan worden beslist hoe met de eventueel aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan.

Gemeentelijk archeologisch beleid

Op 25 november 2010 is de nieuwe Erfgoedverordening met bijbehorende archeologische beleidskaart door de gemeenteraad vastgesteld.

Op grond van dit beleid dient de archeologische beleidskaart als onderlegger voor nieuwe bestemmingsplannen te worden gebruikt. Dus ook voor het onderhavige bestemmingsplan.

Beoordeling

Binnen het gebied met een lage archeologisch verwachting is een archeologisch onderzoek noodzakelijk als de geplande bodemverstoring groter is dan 2500 m2 en dieper reikt dan 30 cm minus maaiveld (IVO-protocol 1).

Binnen het gebied met een hoge archeologische verwachting is een archeologisch onderzoek noodzakelijk als de geplande bodemverstoring groter is dan 100 m2 en dieper reikt dan 40 cm minus maaiveld (IVO-protocol 2).

Binnen de zone rondom de archeologische nederzetting uit de Ijzertijd (straal van 50 m rondom centrumcoördinaten) is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij overschrijding van het oppervlaktecritirium van 50 m2 (en diepte van meer dan 30 cm minus maaiveld) (IVO-protocol 2).

Gezien de geplande inrichting is een archeologisch onderzoek noodzakelijk en inmiddels uitgevoerd. In bijlage 7 vindt u het bijbehorende rapport "Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, deels karterend deels verkennend booronderzoek, Jaspersweg te Winterswijk, gemeente Winterswijk Synthegra Rapport S100293, 15-12-2010". Op grond van het uitgevoerde archeologisch onderzoek wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Conclusie

  • 1. De gemeentelijke archeologische beleidskaart dient als onderlegger te worden gebruikt voor het nieuwe bestemmingsplan.
  • 2. Voor de voornoemde geplande inrichting is het noodzakelijke archeologische onderzoek uitgevoerd. Op basis van het inmiddels uitgevoerde archeologische onderzoek wordt in het plangebied geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.