direct naar inhoud van 5.2 Waterparagraaf
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01

5.2 Waterparagraaf

Om ter plaatse van het plangebied aan de Meddosestraat te Winterswijk gedeeltelijke nieuwbouw mogelijk te maken, is in het kader van de watertoetsprocedure een hydrologisch onderzoek uitgevoerd en een waterhuishoudkundig plan– opgesteld. Hieronder wordt enkel de samenvatting / conclusie van het onderzoek weergegeven. De volledige rapportage is een separate bijlage.

In het plan wordt een deel van de aanwezige bebouwing gerenoveerd en een deel hiervan gesloopt, waarna ter plaatse nieuwbouw wordt gerealiseerd. De aan de achterzijde van de percelen gelegen Sellekamp wordt verlegd. Vuilwater wordt aangesloten op het bestaande gemengde rioleringsstelsel in de Meddosestraat en de Sellekamp. Vrijkomend hemelwater van de nieuwbouw, maar ook van de af te koppelen te renoveren bebouwing, alsmede het straatwater van de Sellekamp (ca 3000 m2) worden opgevangen en geïnfiltreerd in een te maken infiltratieriool met diameter 800 mm in de Sellekamp. Voor het geval van tijdelijke overbelasting van het systeem wordt een overloop gemaakt naar het naastgelegen beekdal van de Wehmerbeek. De overloop vormt geen risico voor de waterkwaliteit van de beek.

In het als bijlage opgenomen hydrologisch onderzoek en waterhuishoudkundig plan van Ecopart (25 februari 2011) en het aanvullend advies van 27 april 2012 is de waterhuishoudkundige invulling van het plan nader uitgewerkt.

In de onderstaande tabel worden de verschillende waterthema's nader toegelicht.

Thema   Toetsvraag   Relevant  
HOOFDTHEMA'S  
Veiligheid
 
1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering?
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?  
Nee

Nee  
Riolering en Afvalwaterketen   1. Is er toename van het afvalwater (DWA)?
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?  
Ja
Nee
Nee  
Wateroverlast (oppervlaktewater)
 
1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?  
Ja
Ja

Ja  
Grondwater-
overlast  
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel?
3. Is in het plangebied sprake van kwel?
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  
Nee

Nee

Nee
Nee  
Oppervlakte-
waterkwaliteit
 
1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied?  
Ja
Nee
Nee  
Grondwater-kwaliteit   1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?   Nee  
Volksgezondheid
 
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  
Ja, Singelweg
Nee  
Verdroging   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?   Nee  
Natte natuur   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?  
Nee
Nee  
Inrichting en beheer   1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?  
Ja, Whemerbeek
Nee  
AANDACHTSTHEMA'S  
Recreatie   1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?   Nee  
Cultuurhistorie   1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?   Nee