direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Pelkpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1208SGPELKPARK-VA01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
  • b. tuinen, parken en plantsoenen;
  • c. paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - zoen en zoef', tevens voor een zoen- en zoef-zone ten behoeve van nabij gelegen maatschappelijke functies,

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen en met inachtneming van de Keur van het waterschap.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

  • a. lichtmasten 8 m;
  • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 4 m.
3.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1 voor het bouwen van garages en bergingen bij woningen, mits:

  • a. de bouwregels van artikel 5 in acht worden genomen;
  • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • c. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.