direct naar inhoud van 2.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

2.3 Vigerend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan voor het buitengebied Winterswijk-oost, vastgesteld door de raad van Winterswijk in de vergadering van 29 oktober 1987, nummer X-3 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 14 juni 1988, nummer RO87.35697-ROV/G5209. Dit plan is herzien in de correctieve herziening die door de raad is vastgesteld op 24 september 1998, nummer IX-14 en door Gedeputeerde Staten van Gelderland is goedgekeurd bij besluit van 18 mei 1999 en die bij uitspraak van de Raad van State van 27 februari 2001 onherroepelijk is geworden. Het erf is in dit bestemmingsplan bestemd als agrarisch bouwvlak. Tezamen met de vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO van 12 april 2007 vormt dit bestemmingsplan het vigerende planologische kader.

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het buitengebied van Winterswijk. Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” heeft van 9 maart 2010 tot en met april 2010 ter inzage gelegen. Getracht is om in het onderhavige bestemmingsplan zoveel als mogelijk aan te sluiten op de systematiek en bestemmingsregeling die dit nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” hanteert. Tegelijkertijd is het plan ook afgestemd op de eisen die de landelijke notitie Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht stelt.