direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Parapluplan geluidszone Veeneslat Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.PP1709SGGZVEENSLTZ-OW01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Dit bestemmingsplan omvat de partiële herziening van de bestemmingsplannen die deels binnen de geluidszone van het bedrijventerrein Vèèneslat-zuid liggen. Het bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan regelt één onderwerp (in dit geval de geluidszone) voor verschillende bestemmingsplannen en ligt als het ware als een paraplu over de vigerende bestemmingsplannen heen.

 
Aanleiding voor dit parapluplan is het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg'. Genoemd bestemmingsplan voorziet in de noodzakelijke actualisering van de bestemmingsplannen ten aanzien van de bedrijventerreinen Vèèneslat-zuid, Vèèneslat-noord en Misterweg. In de actualisering is op Vèèneslat-zuid ruimte voor geluidszoneringplichtige inrichtingen (zogenaamde grote lawaaimakers) opgenomen. Op onderstaande afbeelding is deze ruimte, het gezoneerde industrieterrein, met een wit vlak weergegeven. Op het rode vlak zijn geen grote lawaaimakers toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.PP1709SGGZVEENSLTZ-OW01_0001.jpg"

Voor Vèèneslat-zuid is thans een geluidszone van toepassing, waarvoor de gemeenteraad op 24 juni 1999 met nr. VI-7 een parapluplan 'partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied Winterswijk-west en Winterswijk-oost, ten behoeve van geluidzone industrieterrein Vèèneslat-zuid' heeft vastgesteld. Deze geldende geluidszone wordt niet aangepast. Voorliggend plan is daarmee in feite een actualisering van dat parapluplan.

1.2 Plangebied

Op onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven. Het plangebied beslaat het gehele terrein van Vèèneslat-zuid en deels Vèèneslat-noord, waar de grens ter hoogte van de Koningsweg ligt. De west-, zuid- en oostgrens liggen deels in het buitengebied van Winterswijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.PP1709SGGZVEENSLTZ-OW01_0002.jpg"

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Het plan heeft betrekking op het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg' dat gelijktijdig met voorliggend bestemmingsplan in procedure is. Voor het deel in het buitengebied van Winterswijk is het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk' van toepassing, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011 met nr. 2011, I-13.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader opgenomen op grond waarvan de geluidszone kan worden vastgelegd. In hoofdstuk 3 is de juridische toelichting opgenomen. Het resultaat van de procedure is terug te vinden in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 2 Uitvoerbaarheid

2.1 Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet een geluidszone worden vastgesteld rondom industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die vallen onder artikel 2.1 sub 3 van het Besluit omgevingsrecht. Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg' voorziet hierin. De grens van de geluidszone moet zo worden vastgesteld dat buiten de geluidszone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein niet hoger is dan 50 dB(A). De geluidszone is het gebied tussen het industrieterrein en zonegrens. Het industrieterrein zelf maakt geen onderdeel uit van de geluidszone.


De geluidszone moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan (parapluplan). De geluidszone omvat ten minste het gebied tussen het industrieterrein en de 50 dB(A)-contour op basis van de milieuvergunningen (artikel 53 lid 1 Wgh). Binnen de geluidszone is vestiging van geluidgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen) alleen mogelijk als de geluidbelasting op de gevel van die geluidgevoelige bestemmingen ten hoogste 50 dB(A) bedraagt. Wanneer er nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone mogelijk worden gemaakt en de geluidbelasting is meer dan 50 dB(A) kan een hogere waarde aangevraagd worden.


Er mogen geen gebieden buiten de zone komen te liggen waar de geluidbelasting meer dan 50 dB(A) bedraagt. Ook moet bij het vastleggen van de geluidszone de geldende grenswaarden bij woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) conform de Wet geluidhinder in acht worden genomen. In het kader van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg' zijn akoestische onderzoeken uitgevoerd en is een zonebeheer- en geluidverdeelplan opgesteld. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.

2.2 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in uit te voeren werken of werkzaamheden. Nader onderzoek in het kader van economische uitvoerbaarheid op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is niet noodzakelijk.

2.3 Handhaving

De gemeente Winterswijk is verantwoordelijke voor de zonebewaking van de geluidzone bedrijventerrein Vèèneslat. Om het zonebeheer goed te kunnen uitoefenen is een zonebeheer- en geluidverdeelplan opgesteld. Dit is onderdeel van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg'.

Hoofdstuk 3 Wijze van bestemmen

Dit bestemmingsplan regelt de geluidzone industrielawaai 50 dB(A), die als gevolg van de toegelaten bedrijvigheid op bedrijventerrein Vèèneslat-zuid op en om het plangebied van bedrijventerrein Vèèneslat heen ligt.

Aangezien de zone over het om Vèèneslat heen liggende bestemmingsplan voor het buitengebied van Winterswijk valt en deze niet tegelijkertijd kan worden herzien, is gekozen om dit zogenaamde paraplubestemmingsplan voor te bereiden.

De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in drie hoofdstukken. In de "Inleidende regels" zijn algemene artikelen opgenomen die voor het gehele plan van belang zijn. In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van in het plan voorkomende relevante begrippen. Door deze vaste omschrijving van de begrippen wordt eenduidigheid in de bedoelingen van het plan gegeven en wordt de rechtszekerheid vergroot.

In de "Algemene regels" staan artikelen benoemd die voor alle of meerdere bestemmingen gelden. In artikel 3 is de van toepassing zijnde aanvullende aanduidingsregel opgenomen. Vastgelegd is voor welk gebied (welke bestemmingsplannen) dit parapluplan van toepassing is. Het artikel geeft ook aan dat de regels van toepassing en aanvullend zijn op de in dat artikel opgenomen bestemmingsplannen, alsmede op de eventueel doorgevoerde wijzigingen op deze bestemmingsplannen op grond van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheden in de betreffende plannen.

Dit bestemmingsplan omvat één gebiedsaanduiding: 'geluidzone - industrie'. Dit betreft een zone die behoort bij het gezoneerde industrieterrein van Vèèneslat, waar grote lawaaimakers zijn toegestaan. Binnen de zone moet men bij nieuwbouw rekening houden met grenswaarden voor geluid vanwege industrielawaai of een hogere waarde aanvragen.

Voor het overige blijven de regels van de in dat artikel genoemde bestemmingsplannen onverminderd van kracht.

In de "Overgangs- en slotregels" staan artikelen benoemd die voor alle voorgaande regels gelden.

 

Hoofdstuk 4 Procedure

4.1 Algemeen

Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen op het plan. Na vaststelling door burgemeester en wethouders ligt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de tervisielegging, als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

4.2 Verslag artikel 3.1.1. Bro overleg

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan geldt dat overleg moet worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het gaat dan tenminste om de betrokken waterschappen en diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Dit bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk overleg niet toegezonden aan de Inspectie Leefomgeving & Transport.


Het ontwerpbestemmingsplan is in eerste instantie niet voorgelegd aan de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel. Het ontwerpbestemmingsplan wordt wel tezamen met het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg' toegezonden.

4.3 Verslag zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg' voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen. In geval van zienswijzen wordt de beantwoording hiervan in deze paragraaf opgenomen.