direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Grevinkweg - Hoog Antink
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1104BGGRWEG-OW01

Hoofdstuk 1 Inleiding

De heer W. Hoog-Antink is de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijfscomplex ( in de vorm van een varkenshouderij) aan de Grevinkweg 1 te Winterswijk-Meddo. De aanvrager is voornemens de agrarische bedrijfsvoering op dit perceel definitief te staken. Namens de heer W. Hoog-Antink is bij brief van 14 november 2007 het verzoek ingediend om op de locatie van de voormalige varkenshouderij een vervangende wooneenheid te realiseren. Meer specifiek is het verzoek er op gericht een twee-onder-één-kap woning te realiseren. In het geval dat het college van B&W medewerking verleent, zal de bestaande milieuvergunning ( voor de exploitatie van de varkenshouderij) worden ingetrokken en zal tevens worden verzocht de agrarische bestemming van het perceel Grevinkweg 1 om te zetten in een woonbestemming. De overtollige bedrijfsgebouwen worden gesloopt en er zullen slechts hobbymatig nog enkele dieren worden gehouden voor het begrazen van de omliggende weilanden. Inmiddels biedt het bestemmingsplan Intergrale herziening bestemmingsplan buitengebied, middels een vrijstellingsprocedure ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, mogelijkheden tot een functiewijziging naar woondoeleinden. Hierbij is sloop en vervangende nieuwbouw, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, toegestaan voor een woonfunctie. Het toestaan van nieuwbouw is een van de manieren om nieuwe woningen in het buitengebied te realiseren en invulling te geven aan de regionale behoefte aan landelijk wonen in het buitengebied.

  • a. Ligging gebied

Het perceel ligt in het agrarisch buitengebied van de buurtschap Meddo in de gemeente Winterswijk. De omgeving van het bedrijf kan worden getypeerd als 'agrarisch buitengebied' met daarnaast in de directe omgeving een enkele burgerwoning van derden en in de verdere omgeving de bebouwde kom van Meddo alsmede de voetbalvereniging Meddo.

Doelstelling plan

Het doel van onderhavig plan is functieverandering van agrarisch naar wonen. Op het perceel zal alle overtollige agrarische bedrijfsbebouwing worden gesloopt. In totaal bedraagt de te slopen oppervlakte circa 681 m². In ruil voor deze sloopbijdrage is de initiatiefnemer voornemens een wooneenheid (twee woningen onder één kap) te realiseren met een bijbehorend bijgebouw.

  • a. Vigerend plan

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Integrale herziening Winterswijk. Dit plan is vastgesteld door de raad van Winterswijk op 27 januari 2011 met nummer I-13. Dit plan is actualisatie van de voorheen geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van Winterswijk-Oost en Winterswijk-West en betreft een implementatie van het gemeentelijke ruimtelijke beleid, waaronder het beleid functies zoeken plaatsen zoeken functie in Winterswijk.

Het plan/ verzoek van de aanvrager past niet binnen de geldende agrarische bestemming op grond van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied. In het kader van het in de planregels vertaalde hergebruikbeleid is er de mogelijkheid om met toepassing van een wijzgingsbevoegdheid ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening alsnog medewerking te kunnen verlenen aan het plan van de heer Hoog-Antink.