direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording
Plan: Wissinkweg 7/9/11 en 8/10
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-OW01

Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording

Het bestemmingsplan buitengebied in welk grondgebied de percelen zijn gelegen, kent in artikel 35, lid 5 een wijzigingsbevoegdheid toe aan het college van burgemeester en wethouders. Aan deze bevoegdheid is een aantal voorwaarden verbonden.

 • a. voor bewoning mag worden gebruikt de ten tijde van bedrijfsbeëindiging bestaande bedrijfswoning(en);
 • b. het aantal woningen dient beperkt te blijven tot het bestaande aantal woningen dat op het moment van het nemen van het wijzigingsbesluit aanwezig is;
  In dit aantal komt geen wijziging.
 • c. in de nabijheid gelegen functies en waarden mogen niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
  Een wijziging van de agrarische functie naar wonen heeft geen consequenties voor de omgeving.
 • d. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  Een wijziging van de agrarische functie naar wonen heeft geen consequenties voor de belangen van eigenaren en gebruikers van nabij gelegen gronden.
 • e. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
   • 1. dat bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan zal plaatsvinden;
   • 2. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden zal plaatsvinden dan wel geen ingrepen in de bodem zullen worden verricht;
   • 3. voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
   • 4. dat het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

Aan alle voorwaarden wordt voldaan.