direct naar inhoud van Regels
Plan: Esinkweg 10-12
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1606BGESINKW1012-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

In afwijking van het bovenstaande gelden de volgende begrippen:

plan

het wijzigingsplan Esinkweg 10-12 met identificatienummer NL.IMRO.0294.WP1606BGESINKW1012-VA01 van de gemeente Winterswijk;

bestemmingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 18 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 4 Waarde - Archeologische verwachting 3

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 25 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Aanvullend op artikel 32 van genoemd bestemmingsplan zijn de volgende voorwaardelijke verplichtingen van toepassing:

Sloop van bouwwerken

 • a. Binnen 12 maanden na het in werking treden van het wijzigingsplan dienen de niet-karakteristieke bijgebouwen zoals aangegeven met de nummers 1 t/m 7 op onderstaande afbeelding te zijn gesloopt;
 • b. Het niet nakomen van het bepaalde in sub a wordt in elk geval gerekend als strijdig gebruik.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1606BGESINKW1012-VA01_0010.png"

Landschappelijke inpassing

 • c. Binnen 24 maanden na het in werking treden van het wijzigingsplan dient de landschappelijke inpassing overeenkomstig met Bijlage 1 Erfinrichting- en beplantingsplan van deze planregels te zijn uitgevoerd en duurzaam in stand gehouden worden;
 • d. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder sub c voor het treffen van andere landschapsmaatregelen dan de maatregelen die zijn opgenomen in Bijlage 1 Erfinrichting- en beplantingsplan┬ámet inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:
  • 1. de landschapsmaatregelen moeten minimaal gelijk zijn aan de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in van deze planregels;
  • 2. de landschapsmaatregelen moeten minimaal gelijk zijn aan het beschermingsniveau van de landschappelijke waarden zoals opgenomen in van deze planregels;
  • 3. de landschapsmaatregelen moeten binnen 18 maanden na verlening van de afwijking omgevingsvergunning worden uitgevoerd en duurzaam in stand gehouden worden.
 • e. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het niet gereed komen van de landschapsmaatregelen genoemd onder sub c binnen de gestelde termijn. Tevens wordt het niet duurzaam in stand houden van de landschappelijke inpassing gerekend tot strijdig gebruik.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 overgangsrecht bouwwerken
6.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot ,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.1.2

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 met maximaal 10%.

6.1.3

Artikel 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

6.2 overgangsrecht gebruik
6.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 6.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 6.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.2.4

Artikel 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als wijzigingsplan Esinkweg 10-12 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk op 17 mei 2017