direct naar inhoud van Regels
Plan: Natuurpercelen nabij Scholtemaatweg 4 en percelen nabij Vlaskampweg/Sieverdinkweg
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1701BGNATRPRLSVS-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk 

In deze regels wordt extra toegevoegd:

het plan

het bestemmingsplan Natuurpercelen nabij Scholtemaatweg 4 en percelen nabij Vlaskampweg/Sieverdinkweg van de gemeente Winterswijk;

wijzigingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1701BGNATRPRLSVS-OW01 met bijbehorende regels en bijlagen;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Natuur

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 12 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Artikel 4 Water

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 17 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 1

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 23 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 3

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 25 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Artikel 7 Waarde - Archeologische verwachting 4

Bij toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Bij toepassing van dit hoofdstuk wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 overgangsrecht bouwwerken
8.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot ,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
8.1.2

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 8.1.1 met maximaal 10%.

8.1.3

Artikel 8.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

8.2 overgangsrecht gebruik
8.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

8.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 8.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

8.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 8.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

8.2.4

Artikel 8.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 9 Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld (datum / jaar)