direct naar inhoud van Artikel 27 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-OW01

Artikel 27 Waarde - Cultuurhistorie

27.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van bouwwerken zoals opgenomen in bijlage 4 (Karakteristieke objecten) behorende bij deze regels.

27.2 bouwregels
27.2.1

In afwijking van de regels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming, mag een bouwwerk op de in artikel 27.1 bedoelde gronden slechts gedeeltelijk worden vernieuwd en/of veranderd, mits:

  • a. het uitwendig karakter van het bouwwerk in bestaande toestand niet wordt veranderd voor wat betreft de hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen, de dakvorm, de nokrichting en de dakhelling alsmede de gevelindeling door ramen, deuropeningen en erkers;
  • b. overigens voldaan wordt aan het bepaalde in de bouwregels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming.
27.2.2

Het bepaalde in artikel 27.2.1 is niet van toepassing indien een vernieuwing en/of verandering plaatsvindt in overeenstemming met een krachtens de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke monumentenverordening verleende vergunning.

27.3 ontheffing van de bouwregels
27.3.1

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 27.2.1, indien toepassing van dit artikel zou leiden tot een onevenredige beperking van het gebruik van de gronden.

27.3.2

Een ontheffing als bedoeld in artikel 27.2.2 wordt niet verleend dan nadat burgemeester en wethouders daarover een advies hebben ingewonnen van de adviescommissie op het gebied van cultuurhistorie.

27.4 sloopvergunning
27.4.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een sloopvergunning van burgemeester en wethouders de in artikel 27.1 bedoelde bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

27.4.2

Een sloopvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het geheel of gedeeltelijk slopen dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende cultuurhistorische waarden van het bouwwerk en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

27.4.3

Een sloopvergunning wordt niet verleend dan nadat burgemeester en wethouders daarover een advies hebben ingewonnen vaneen gemeentelijke adviescommissie op het gebied van cultuurhistorie.

27.4.4

Een sloopvergunning is niet vereist voor:

  • a. andere-werken, die behoren tot het normale onderhoud en beheer;
  • b. andere-werken, die worden uitgevoerd in overeenstemming met een krachtens de Monumentenwet 1988 verleende vergunning;
  • c. andere-werken, die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.