direct naar inhoud van Artikel 37 Overgangsrecht
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-OW01

Artikel 37 Overgangsrecht

37.1 overgangsrecht bouwwerken
37.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
37.1.2

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 37.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 37.1.1 met maximaal 10%.

37.1.3

Artikel 37.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

37.2 overgangsrecht gebruik
37.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

37.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 37.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

37.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 37.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

37.2.4

Artikel 37.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

37.3 persoonsgebonden overgangsrecht
37.3.1

De natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan de recreatiewoningen zoals opgenomen in de in artikel 37.3.4 opgenomen tabel, permanent bewonen mogen de permanente bewoning van deze recreatiewoningen voortzetten. Artikel 37.2.1 is op dit gebruik niet van toepassing.

37.3.2

Het gebruik van recreatiewoningen ten behoeve van permanente bewoning zoals bedoeld in artikel 37.3.1 mag niet mag worden vergroot.

37.3.3

Op het moment dat de permanente bewoning van de desbetreffende recreatiewoningen zoals bedoeld in artikel 37.3.1 eindigt, is hierna permanente bewoning niet langer toegestaan.

37.3.4

Tabel objecten persoonsgebonden overgangsrecht.

Objecten persoonsgebonden overgangsrecht  
Dwarsweg 13-05  
Haartweg 3-4  
Haartweg 3-7  
Haartweg 3-8  
Haartweg 3-9  
Hoebinkweg 2