direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Haalbaarheidsonderzoeken
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

Hoofdstuk 6 Haalbaarheidsonderzoeken

6.1 Bedrijven en milieuzonering

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken.

Geluibelasting door inrichting "De Harmonie"

In en om het projectgebied is één milieubelastend bedrijf, horecabedrijf "de Harmonie" (Groenloseweg 60) gevestigd dat een belemmering kan vormen voor de ontwikkeling van woningen.

Het te verbouwen pand, Groenloseweg 63, ligt op 17 m afstand van de grens van de Harmonie en op 23 m afstand van de feestzaal van de Harmonie (zie , pag.3). In de feestzaal wordt muziek ten gehore gebracht met hoge geluidniveau's.

De inrichtting dient te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden gelden op de gevels van de woningen. Onderzocht dient te worden of de grenswaarden op de gevels van het te verbouwen pand niet worden overschreden in geval dat in de huidige situatie aan de grenswaarden wordt voldaan. In dat geval zou de inrichting worden beperkt in zijn bedrijfsvoering na de verbouw van het pand Groenloseweg 63.

Maatgevende woning

In de huidige toestand dient de inrichting aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit te voldoen. In casu is er sprake van een maatgevende woning. Indien op de maatgevende woning aan de grenswaarden wordt voldaan wordt ook op de andere woningen aan de grenswaarden voldaan. In dit geval ligt de maatgevende woning op 13 m uit de grens van de inrichting op de hoek van de Haitsma Mulierweg (zie , pag. 3) op de hoek van de Haitsma Mulierweg. Deze maatgevende woning ligt daarmee dichter bij de grens van de inrichting dan het te verbouwen pand. Daarbij ligt deze woning aanzienlijk dichter bij de feestzaal van de Harmonie, namelijk op 13 m terwijl, zoals opgemerkt, het te verbouwen pand zich bevindt op 23 m afstand van de feestzaal. Uit geluidsmetingen van 28 november 2009 is gebleken dat de geluidbelasting op de maatgevende woning aan de grenswaarden voldoet aldus mag geconludeerd worden dat ook op de gevels van het te verbouwen pand aan de eisen wordt voldaan.

Conclusie

De geluidbelasting op de gevels van het pand Groenloseweg 63 voldoet aan de grenswaarden en de inrichting, de Harmonie, wordt door onderhavige bestemmingswijziging niet in zijn bedrijfsvoering beperkt.

Zie bijlage 1 Akoestisch onderzoek (mbt Harmonie)

6.2 Bodem

Voor de realisatie van de twee appartementen vindt enkel een interne verbouwing plaats. De fundering en de ondergrond blijven ongewijzigd. Een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem kan dan ook achterwege blijven.

6.3 Cultuurhistorie en archeologie

De aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden vormen een belangrijke drager van de kwaliteit van de leefomgeving. Om deze kwaliteit te kunnen behouden zal het behoud van deze waarden bijdragen aan het behoud van deze kwaliteit.

Daar in voorliggend geval sprake is van een interne verbouwing en de grond aldus onaangeroerd zal blijven, is archeologisch onderzoek niet relevant.

6.4 Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving door het beheersen van risico's van industriële activiteiten met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.

Op basis van de risicokaart externe veiligheid van de gemeente Gelderland, geraadpleegd op 19 april 2010, blijkt dat op het gebied van externe veiligheid geen aspecten zijn die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het plangebied.

Rijkswaterstaat heeft een risico-atlas opgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De atlas inventariseert onder meer de omvang van de risico's. Hierbij worden twee indicatoren gehanteerd; het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). In de risicoatlas worden geen wegen in de nabijheid van het projectgebied aangegeven, waar overschrijding van de risiconormen plaats vindt.

Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat er geen belemmeringen zijn in de nabijheid van het plangebied wat betreft externe veiligheid. Er zijn dan ook geen risico's te verwachten die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik van bijvoorbeeld opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Routes van gevaarlijke stoffen liggen niet in de nabijheid van Groenloseweg 63 en leggen daarom geen beperkingen op aan de directe omgeving.

6.5 Water

Voorzieningen voor afvoer van hemelwater zijn niet nodig gezien de omvang van het gebouw.

Voor wat betreft vuilwaterafvoer zal de huisriolering gescheiden aangelegd moeten worden. Dit zal geregeld worden in de bouwvergunning. Ook zal een nieuwe aansluitvergunning nodig zijn nu de lozingssituatie wordt wijzigd.

6.6 Geluid

Voor het aspect wegverkeerlawaai is op voorliggende locatie Groenloseweg 63, onderzoek gedaan naar de geluidbelasting door wegverkeer op de beoogde appartementen op de begane grond van het bestaande pand.

De appartementen liggen op een afstand van 7 meter uit het hart van de Groenloseweg. De appartementen zijn gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van de weg. Ook bevinden de appartementen zich op korte afstand van de Delistraat en de Haitsma Mulierweg. Deze wegen hebben geen geluidzone in de zin van de Wet Geluidhinder omdat hier de maximumsnelheid van de 30 km per uur is toegestaan.

Uit dit onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen.

Op de gevel van het pand die grenst aan de Groenloseweg is de geluidbelasting 61 dB (na aftrek van 5 dB ex artikel 110 Wgh). Volgens de Wet geluidhinder is in beginsel op de gevel een geluidbelasting van maximaal 48 dB toegestaan. Het is echter mogelijk om onder bepaalde omstandigheden een hogere waarde vast te stellen. Zo moet eerst worden afgewogen of bronmaatregelen dan wel overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn.

Omdat bronmaatregelen in voorliggend geval reeds zijn getroffen in de vorm van een stil wegdek en overdrachtsmaatregelen uit stedenbouwkundig oog punt ongewenst zijn kan voor de appartementen een hogere waarde in de zin van de Wet geluidhinder te worden aangevraagd.

Het ontwerpbesluit voor de aanvraag van genoemd hogere waarde zal tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd.

Bedoeld onderzoeksrapport is bijgevoegd. Zie Akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai

6.7 Luchtkwaliteit

Voor gemeenten en provincies is bepaald dat de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten worden gebracht wanneer de verwachting bestaat dat de grenzen voor luchtkwaliteit overschreden kunnen worden.

Voorliggend plan behelst de bouw van maximaal 2 woningen. Op grond van het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" behoeft, nu het gaat om een gering aantal woningen, niet aan de Wet Luchtkwaliteit 2007 getoetst te worden. De toetsingsgrens ligt anno 2010 namelijk bij 1500 woningen.

6.8 Flora en Fauna

Op het perceel Groenloseweg 63 bevindt zich geen groen dat in de zin van de Flora- en faunawet relevant is.

Aan de zijde van de Groenloseweg staat een esdoorn die onderdeel is van de “groenaankleding” van de Groenloseweg. Nu het in deze enkel om een interne verbouwing gaat zal de boom behouden blijven en blijft de esdoorn onderdeel van de "groenaankleding" van de Groenloseweg.