direct naar inhoud van 4.4 De bestemmingen
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-0001

4.4 De bestemmingen

Hieronder worden de bestemmingen kort nader toegelicht. In de regels zijn de bestemmingen verder uitgewerkt.

Bestemming 'Agrarisch' (artikel 3).

De op de verbeelding voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het herstel en/of de ontwikkeling van aangegeven landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ontsluitings-, parkeer- en groenvoorzieningen, tuinen en erven. De uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf is hieraan ondergeschikt. Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van één gebouw ten behoeve van een paardenstal, binnen het bouwvlak.

Bestemming 'Natuur' (artikel 4).

De bestemming 'Natuur' wordt gelegd op het grootste deel van het landgoedterrein. Deze bestemming voorziet in een bredere gebruiksvorm. Het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarden is hier het primaire doel. Tevens wordt ruimte geboden aan semi-agrarische gebruiksvormen als weide en akkerland. Ook extensieve dagrecreatie is mogelijk. In deze bestemming is ook een aanlegvergunningstelsel opgenomen.

In de bestemmingen 'Natuur' zijn de bouwmogelijkheden beperkt. Alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan met een beperkte bouwhoogte.

Bestemming 'Wonen' (artikel 5)

Binnen deze bestemming is het gebruik van gronden ten behoeve van woondoeleinden (het landhuis) toegelaten.