direct naar inhoud van Artikel 4 Natuur
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-VA01

Artikel 4 Natuur

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarden;

en daarnaast voor:

 • b. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging, waterlopen en poelen;
 • c. weide en akkerland;
 • d. extensieve dagrecreatie;
 • e. onverharde wandelpaden;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m.

4.3 Aanlegvergunning
4.3.1 veboden werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 4.1 bedoelde gronden de volgende andere werken uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en
  overige waterpartijen;
 • d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en
  apparatuur;
 • e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;
 • f. andere werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.
4.3.2 weigeringsgrond

Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het andere werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurwetenschappelijke waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

4.3.3 werken zonder aanlegvergunning

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

 • a. het verharden van de toegangsweg als bedoeld in lid 3.1 onder b;
 • b. de aanleg van de wandelgang als bedoeld in lid 3.1 onder b en 4.1 onder e;
 • c. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • d. andere werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in
 • e. uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstipaangevraagde dan wel verleende vergunning.