direct naar inhoud van 4.3 Regels
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-VA01

4.3 Regels

4.3.1 Algemeen

De regels geven inhoud aan de op de regels aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk noodzakelijk is.

4.3.2 Flexibiliteitsbepalingen

Het kan in een concrete situatie voorkomen dat afwijking van de gestelde normen gewenst is. Hiertoe zijn in het bestemmingsplan flexibiliteitsbepalingen opgenomen, te weten een ontheffingsbevoegdheid.

De bevoegdheid om ontheffing van bepaalde normen te verlenen is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De uitvoering ervan berust bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Deze flexibiliteitsbepaling maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming gehandhaafd blijft.

4.3.3 Structuur

De regels zijn onderverdeeld in de volgende vier hoofdstukken.

  • 1. Inleidende bepalingen.
  • 2. Bestemmingsbepalingen.
  • 3. Algemene bepalingen.
  • 4. Overgangs- en slotbepalingen.

In hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingen met een beschrijving van de toegestane gebruiksvormen en bebouwing.

Hoofdstuk 3 bevat de algemene bepalingen. In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens opgenomen een antidubbeltelbepaling, algemene gebruiksbepalingen, algemene ontheffingsbepalingen en een algemene procedurebepaling.

In hoofdstuk 4, ten slotte, zijn een strafbepaling, het overgangsrecht en een slotbepaling (citeertitel) opgenomen.