Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Walienseweg 33
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1003BGHUIVAR-VA01

Artikel 12 algemene wijzigingsregels

 
12.1 geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen
 
Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden: 
het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad; 
geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden; 
geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
 
12.2 wijziging van een bestemming in de bestemming Bos of Natuur
 
Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen in de vorm van het wijzigen van de ter plaatse geldende bestemming in de bestemming Bos of Natuur, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden: 
  1. mogen maximaal twee van de karakteristieke gebouwen zoals deze bestonden op 25 januari 2007 voor in totaal maximaal drie wooneenheden worden gebruikt (inclusief de voormalige eventuele gesplitste bedrijfswoning);  
  2. dienen alle overige voormalige bedrijfsgebouwen alsmede kassen, te worden gesloopt, tenzij het monumentale of karakteristieke bebouwing betreft, en dienen voorts alle aanwezige kassen en overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, te worden gesloopt; 
  3. dient de inhoud van elke afzonderlijke wooneenheid minimaal 400 m3 te bedragen; 
  4. bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal de bestaande oppervlakte tot een absoluut maximum van 100 m2 per wooneenheid, met dien verstande dat het meerdere aan bijgebouwen en overkappingen wordt gesloopt, tenzij het karakteristieke bebouwing betreft; 
  1. sanering plaatsvindt van alle aanwezige (bedrijfs-)gebouwen, met een minimum oppervlak van 500 m2, en alle kassen plaatsvindt, met uitzondering van monumentale of karakteristieke bebouwing met dien verstande dat sloop van de bedrijfswoning niet noodzakelijk is; 
   1. het totale aantal wooneenheden (inclusief de voormalige eventuele gesplitste bedrijfswoning) op de locatie niet meer mag bedragen dan drie;
   2. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen maximaal 100 m2 per wooneenheid bedraagt; 
  2. de inhoud van elke afzonderlijke wooneenheid minimaal 400 m3 bedraagt en maximaal 750 m3
 1. in het wijzigingsplan wordt bepaald dat de oppervlakte van het gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt niet mag vergroot ten opzichte van de op het moment van het nemen van het wijzigingsbesluit bestaande oppervlakte; 
 2. in de nabijheid gelegen functies en waarden mogen niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden geschaad; 
 3. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; 
  1. sloop van ontsierende bebouwing en bouwwerken; 
  2. een landschappelijke inpassing in de vorm van de aanleg van streekeigen erfbeplanting; 
  3. een verkeerskundige inpassing in de vorm van de aanleg of versterking van de (recreatieve)infrastructuur; 
  1. dat bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan zal plaatsvinden; 
  2. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden zal plaatsvinden dan wel geen ingrepen in de bodem zullen worden verricht; 
  3. dat met betrekking tot wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt gerealiseerd; 
  4. dat met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt gerealiseerd, dan wel dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt; 
  5. dat het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.
 
'EHS natuur'
'EHS verweving'
'EHS verbinding'
'landschapswaarden'
Verblijfsrecreatie / toerisme  
750 m2
750 m2
750 m2
900 m2
Dagrecreatie / toerisme  
750 m2
750 m2
750 m2
900 m2
Zorg  
750 m2
750 m2
750 m2
900 m2
Opslag  
x  
750 m2
750 m2
750 m2
Overige hoofdfuncties  
x  
750 m2
750 m2
750 m2
 1. het na bedrijfsbeëindiging omzetten van een bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch - Cultuurlandschap in de bestemming Bedrijf;
 2. het veranderen van de bestemming Wonen in de bestemming Bedrijf;
 1. toegestaan zijn bedrijven als bedoeld in bijlage 1 dan wel bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaken gelijk kunnen worden gesteld aan bedrijven genoemd in bijlage 1;
 2. minimaal 50% van het bedrijfsvloeroppervlak aan bestaande bedrijfs- of bijgebouwen en alle kassen dienen te worden gesloopt, tenzij het monumentale of karakteristieke bebouwing betreft; 
 3. in afwijking van het bepaalde onder b kan in uitzonderlijke gevallen waarbij de ruimtelijke inpassing reeds bijzondere grote inspanningen vergt met een geringere hoeveelheid sloop worden volstaan; 
 4. voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt de in onderstaande tabel aangegeven maximumoppervlakte in m2 zoals die geldt ter plaatse van de aanduidingen zoals opgenomen in de tabel met dien verstande dat voor zover de functie plaatsvindt binnen één gebouw, de oppervlakte maximaal de oppervlakte van dat gebouw mag bedragen.
  bij een combinatie van meer(dere) nevenactiviteiten is de hoogste oppervlaktenorm bepalend met dien verstande dat de vloeroppervlakte ten behoeve van een bepaalde nevenactiviteit nooit de voor die nevenactiviteit aangegeven maximum vloeroppervlakte mag overschrijden; 
 5. uitbreiding van de krachtens het wijzigingsplan toegestane oppervlakte ten behoeve van niet-agrarische functies is, na inwerkingtreding van het wijzigingsplan, niet toegestaan; 
 6. voor zover de recreatieve-activiteiten in de openlucht mogen worden uitgeoefend, in aanvulling op het bepaalde in de tabel, het hiervoor gebruikte oppervlak maximaal 300 m2 mag bedragen; 
  1. sloop van ontsierende bebouwing en bouwwerken; 
  2. verkleining van het bouwperceel of bestemmingsperceel; 
  3. een landschappelijke inpassing in de vorm van de aanleg van streekeigen erfbeplanting; 
  4. een ecologische inpassing in de vorm van de aanleg van kleinschalige natuurelementen; 
  5. een verkeerskundige inpassing in de vorm van de aanleg of versterking van de (recreatieve)infrastructuur; 
 7. er mag geen sprake zijn van een onevenredige toename van de verkeersaantrekkende werking; 
 8. parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden; 
 9. in de nabijheid gelegen functies en waarden mogen niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden geschaad; 
 10. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; 
  1. dat bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan zal plaatsvinden; 
  2. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden zal plaatsvinden dan wel geen ingrepen in de bodem zullen worden verricht; 
  3. dat het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.