Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Walienseweg 33
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1003BGHUIVAR-VA01

Artikel 16 slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan Walienseweg 33
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………………………….
 
de voorzitter, De griffier,
 
……………… ………………