Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Walienseweg 33
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1003BGHUIVAR-VA01

Artikel 6 waarde - Landschap

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde-Landschap' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van landschapswaarden.
 
6.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m.
  2. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien aanwezige landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.
6.3 Aanlegvergunning
 
6.3.1 Aanlegverbod zonder aanlegvergunning
 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde-Landschap zonder of in afwijking van een schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  1. Het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem.
  2. Het aanleggen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.
  3. Het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen.
  4. Het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
  5. 6.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod
  1. Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen.
  2. Normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen.
  3. Reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.