Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Walienseweg 33
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1003BGHUIVAR-VA01

Artikel 8 algemene bouwregels

 
7.1 bestaande maatvoering
 
7.1.1  
In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.
 
7.1.2  
In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.
 
7.1.3  
Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van toepassing in geval van sloop van bestaande bijgebouwen.
 
7.2 ondergronds bouwen
Het bouwen van ondergrondse bouwwerken is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
 
7.3 afstand bijgebouwen tot openbare weg
 
7.3.1  
In afwijking tot het bepaalde in de bestemmingsregels van dit plan geldt dat de afstand van bijgebouwen tot de openbare weg minmaal 20 meter bedraagt.
 
7.3.2  
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 7.3.1 voor zover dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is.