direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene bouwregels
Plan: Verplaatsing korfbalclub WIKO
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1003KOVERPLAWIKO-OW01

Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1 werking van bouwgrenzen

De bouwgrenzen mogen in afwijking van hoofdstuk 2 uitsluitend worden overschreden door:

 • a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's afdaken en aan- en uitbouwen mits:
  • 1. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m;
  • 2. voor wat betreft veranda's, erkers en serres de breedte niet meer bedraagt dan 75% van de breedte van de betreffende gevel;
  • 3. voor wat betreft aan- en uitbouwen de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m, met uitzondering van trappenhuizen, balkons en galerijen;
  • 4. de afstand tot de openbare ruimte minimaal 2 m bedraagt;
 • b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m.
5.2 bestaande afstanden en andere maten
5.2.1

In die gevallen dat afstanden op de dag van de inwerkingtreding van het plan minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze bestaande afstanden in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

5.2.2

In die gevallen dat goot- en bouwhoogten en/of inhoud op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan minder dan wel meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze bestaande bouwhoogten en/of inhoud in afwijking daarvan als minimaal dan wel maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

5.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van een goede ruimtelijke ontwikkeling nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering van gebouwen en verkeersvoorzieningen zoals parkeervoorzieningen en in- en uitritten, teneinde te voorkomen dat:

 • a. blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen, en
 • b. verkeersonveilige situaties ontstaan.