direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

3.5 Archeologie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart (AMK), en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) kan gesteld worden dat er in het plangebied geen archeologische monumenten aanwezig zijn en dat er voor een deel een lage trefkans en voor een deel een hoge trefkans is voor het aantreffen van archeologische resten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01_0006.jpg"

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft op 26 augustus 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die verwachting te toetsen en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen.

Het navolgende wordt gerapporteerd:
Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied geen archeologische resten aangetroffen. Ook al om andere redenen mag worden verwacht dat zich als gevolg van de geplande werkzaamheden geen verstoring van archeologische waarden zal voordoen. Derhalve worden geen aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg 1988 aanmelding van de desbetreffende vondsten bij het bevoegd gezag (i.c. de gemeente Winterwijk) verplicht.