direct naar inhoud van 4.2 Planbeschrijving
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

4.2 Planbeschrijving

Voorliggend plan voorziet in de uitbreiding van de buurtschap Brinkheurne met 17 woningen. De woningen worden verdeeld over meerdere volumes, die variëren van één tot vier woningen onder 1 kap. De ruimtelijke opbouw van het gebied is zodanig gekozen dat er ruimtelijk sprake is van twee boerenerven met bijbehorende schuren. Daarnaast wordt een drietal ‘burgerwoningen’ gerealiseerd. Op de locatie van de voormalige kippenslachterij is de locatie bestemd als ‘ natuur’ . Hier worden weer graslanden met een natuurlijke beekoever aangelegd. Het plan draagt zo bij aan het leefbaar maken van de kern Brinkheurne door het realiseren van woningbouw in plaats van bedrijfsbebouwing en tegelijkertijd aan het realiseren van natuur in een zone die aansluit bij de Ecologische Hoofdstructuur.

Het boerenerf
Het concept "wonen op een boerenerf" gaat uit van een zestal bouwvolumes, waarbij de setting en de vormgeving van de bouwvolumes gezamenlijk het beeld oproepen van een twee ‘historische, doch eigentijdse’ boerenerven.

Bij de eigentijdse vertaling van het historische boerenerf wordt er niet alleen gewoond in de boerderij, maar eveneens in de schuren. Bestaande boerenerven in de omgeving dienen hierbij als referentie. De Scholteboerderij komt in de omgeving voor en vormt één van deze karakteristieke elementen. Kenmerkend is het voorname voorhuis dat dwars op het achterhuis staat.

Bij de architectonische uitwerking is de uitdaging gelegen in het realiseren van eigentijdse woningen in een bouwvolume, waarbij gerefereerd wordt aan de bebouwing van een historisch boerenerf. Qua hoofdvolume en uitstraling zal dit moeten lijken op de eerder genoemde boerderijtypes. Eigentijdse vormgeving in ondergeschikte elementen is gewenst.

Het beeld van een boerderij wordt het sterkst bepaald door de hoofdvorm van de vrijstaande bouwvolumes op het erf. Het betreft bouwvolumes met een groot grondoppervlak en een eenvoudige kapconstructie. Grote kappen bepalen het beeld in het landschap. De volumes bestaan in principe uit één laag en een lage kap, waarbij de schuren een sobere uitstraling kennen. Het is van belang dat de zijde met het grootste geveloppervlak niet naar buiten is gekeerd (niet richting het landschap). Op deze wijze wordt voorkomen dat de bouwvolumes te nadrukkelijk in het landschap aanwezig zijn. Om die reden is het eveneens van belang dat er een terughoudend kleur- en materiaalgebruik wordt toegepast. Per boerenerf is er een bouwvolume wat refereert aan het vroegere hoofdvolume van het boerenerf; het voorhuis. Dit deel krijgt een voorname uitstraling waarbij de goothoogte twee lagen bedraagt. De voorgevel van dit volume is gericht op de weg. Qua kleur en materiaal gebruik wordt ook hier gerefereerd aan het kleur- en materiaalgebruik van een historische boerderij.

Buitenruimte
Ook met betrekking tot de buitenruimte van de ‘boerenerfwoningen’ is het de bedoeling om te refereren aan het oorspronkelijke beeld van een dergelijk boerenerf: verschil tussen voor- en achtererf, met op het voorerf de (moes)tuin, veelal met (beuken of meidoorn) hagen omzoomd, leibomen op de zuidkant, een boomgaard en een beekje (voor de was). ‘Achter’ vaak bomen en struiken die je ook in houtwallen en bosjes in de omgeving tegenkomt. In het midden van het grote erf is een beeldbepalende boom in gedachten en voor het erf geldt een natuurlijke groene omlijsting. In het plan worden geen schuttingen maar hagen aangebracht ter afscheiding van de afzonderlijke percelen. Daarnaast wordt qua verhardingsmateriaal gebruikt gemaakt van gebakken klinkers en grind, zijnde materialen die passen bij de sfeer van een boerenerf. De zuidwesthoek van het plangebied is een goede locatie voor een boomgaard en in elk geval zijn hier geen (landschapontsierende) bouwwerken gewenst. Verder sluiten de groene erfafscheidingen waar mogelijk aan bij de in de omgeving van het plangebied aanwezige houtwallen.

Een fietspad zorgt aan de noordwestzijde van het plan voor een goede aansluiting met de buurtschap en een veilige route voor kinderen en recreanten.

De burgerwoningen
Vanwege planeconomische redenen is er voor gekozen om ook twee woningen te realiseren tussen het grotere erf en de Kottenseweg. Door wegverkeerslawaai worden deze woningen ver van de Kottenseweg gesitueerd en bovendien op een zodanige manier dat het zicht op het achterliggende boerenerf zo min mogelijk wordt belemmerd. Ze zijn gesitueerd aan het zelfde straatje/doorgaande fietspad als het boerenerf.

Omdat de twee woningen qua situering niet bij het ensemble van het boerenerf kunnen aansluiten is er voor gekozen deze de uitstraling van landschappelijke passende burgerwoningen te geven, zoals ze hie en daar wel meer voorkomen in het buitengebied. Hiermee wordt tevens aangesloten op de reeds (bijna) gerealiseerde woning aan de Burloseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01_0007.jpg"

Omdat de twee woningen qua situering niet bij het ensemble van het boerenerf kunnen aansluiten is er voor gekozen deze de uitstraling van landschappelijke passende burgerwoningen te geven, zoals ze hier en daar wel meer voorkomen in het buitengebied. Hiermee wordt tevens aangesloten op de reeds (bijna) gerealiseerde woning aan de Burloseweg.

Parkeren
Voor de nieuwbouw wordt, gebaseerd op de CROW-publicatie 182, per woning een norm van 1,9 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers gehanteerd. Hierbij dienen inpandige garages niet meegeteld te worden, carports wel. Hieronder een overzicht met daarin het aantal woningen, het aantal benodigde parkeerplaatsen en het beschikbare aantal parkeerplaatsen. De reeds gerealiseerde woning is niet in dit overzicht opgenomen, deze beschikt over voldoende parkeerplaatsen.

Uit het overzicht blijkt dat in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde norm.

Aantal woningen:   Benodigd aantal pp:   Beschikbaar aantal pp:  
Kleine erf: 5   9/10 parkeerplaatsen   3 carportparkeerplaatsen, 5 parkeervakken en voldoende ruimte voor incidenteel parkeren op erf  
Grote erf: 9   17 parkeerplaatsen   3 carportparkeerplaatsen, 12 parkeervakken en voldoende ruimte voor incidenteel parkeren op erf  
2 vrijstaande   4 parkeerplaatsen   2/3 opritparkeerplaatsen + voldoende ruimte langs weg  
16 woningen   30/31 parkeerplaatsen   25/26 parkeerplaatsen + voldoende ruimte op erf en langs weg.