direct naar inhoud van 4.4 Nadere toelichting op de planregels
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

4.4 Nadere toelichting op de planregels

Voor zover nodig worden enige bestemmingen en aanverwante zaken onderstaand van een nadere toelichting voorzien.

Bos
Binnen deze bestemming is voornamelijk sprake van opgaande begroeiing en mogen geen gebouwen worden gebouwd. Daarnaast is een aanlegvergunningstelsel opgenomen om te voorkomen dat de landschappelijke en/of natuurlijke waarden van deze gronden worden aangetast.

Natuur
De bestemming "Natuur" is gegeven aan de gronden van de voormalige slachterij. Op deze wijze kan de EHS worden versterkt en worden de natuur- en landschappelijke waarden in het gebied versterkt. Binnen de bestemming is het niet toegestaan gebouwen te realiseren. Een aanlegvergunning moet er voor zorgen dat de (toekomstige) natuur- en landschappelijke waarden beschermd worden.

Verkeer - Verblijfsgebied
Deze gronden zijn bedoeld om het wijkverkeer af te wikkelen en om te voorzien in parkeervoorzieningen en openbare ruimte.

Verkeer
De Burloseweg is een doorgaande weg en is bedoeld om 'doorgaand' verkeer af te wikkelen. De bestemming "Verkeer" is daarop afgestemd.

Wonen
De gronden zijn bestemd voor het wonen in woonhuizen. Een woonhuis is een gebouw (vrijstaand of aaneengebouwd) dat slechts één woning omvat. Een woonhuis moet worden onderscheiden van een woongebouw, waarin meerdere, boven elkaar gelegen woningen zijn ondergebracht.

De woonhuizen mogen worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroep. In de definities is dit begrip nader afgebakend. Verder kan met betrekking tot de aan huis verbonden beroepen aansluiting worden gezocht bij de jurisprudentie daaromtrent. Voor alle toegestane nevenactiviteiten geldt dat van belang is dat de ruimtelijke uitstraling zich verdraagt met de woonfunctie en de woonomgeving.

Voor bijgebouwen geldt dat deze enkel worden toegestaan ter plaatse van de aanduiding bebouwing. Dit is gedaan om de openheid in het gebied zoveel mogelijk te handhaven. Er worden geen mogelijkheden gegeven, buiten de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen, voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten de bouwvlakken.

Om de stedenbouwkundige kwaliteit te kunnen waarborgen is er een 'nadere eisen-regeling' opgenomen. Burgemeester en wethouders kunnen op deze wijze op basis van het beeldkwaliteitsplan van dit gebied nadere eisen stellen aan de verschijningsvorm van de bebouwing.

Anti-dubbeltelbepaling
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Dit zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt betrokken.

Algemene bouwregels
In dit artikel wordt de aanvullende werking van de bouwverordening voor zover betrekking hebbend op de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening buiten werking gesteld. Zou dit niet het geval zijn dan zouden deze stedenbouwkundige bepalingen automatisch de in de, in het bovenstaande beschreven, bestemmingen geboden ruimte inperken. Voor een aantal stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening is echter een uitzondering opgenomen: deze blijven wel gelden. Deze bepalingen hebben voornamelijk betrekking op de toegankelijkheid van bouwwerken en de ruimte tussen bouwwerken.

Algemene gebruiksregels
In de Wet ruimtelijke ordening is in artikel 7.10 lid 1 een algemeen gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. In beginsel is de bestemmingenomschrijving van de betreffende bestemming bepalend. In verband met het schrappen van het bordeelverbod is expliciet opgenomen dat onder strijdig gebruik in ieder geval wordt verstaan het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting. Voor veel bestemmingen is dit evident, maar omdat dat in casu voor alle bestemmingen geldt is het om discussie te voorkomen expliciet opgenomen.

Algemene aanduidingsregels
Dit artikel regelt enkele aspecten met betrekking tot de gebruikte aanduidingen.

Er is in het plan voor het gehele gebied één algemene aanduiding (met bijbehorende regels) opgenomen: de gebiedsaanduiding 'geluidzone - weg'. Op gronden met deze aanduiding mogen zich geen geluidgevoelige ruimtes bevinden in verband met de te hoge geluidbelasting (meer dan 53 dB) op de gevels.

Algemene ontheffingsregels
Aan burgemeester en wethouders wordt hier de bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen van de planregels. Evident is dat niet alle ontheffingen op alle bestemmingen van toepassing zijn. Voorts is van belang dat het bestaan van de bevoegdheid niet mag leiden tot een automatisme in het verlenen van ontheffing: conform de Algemene wet bestuursrecht moeten burgemeester en wethouders de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen. Overigens is de bevoegdheid beperkt in die zin dat geen ontheffing mag worden verleend indien onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een aantal met name genoemde belangen.

Algemene procedureregels
Als gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing of het stellen van een nadere eis, dan dient de in de artikel opgenomen procedure te worden gevolgd.

Overgangsrecht
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een algemeen geldende regeling opgesteld, die in elk bestemmingsplan moet worden opgenomen. Gekozen is voor een regeling in een aantal standaardbepalingen. De eerste standaardregel heeft betrekking op het overgangsrecht ten aanzien van bouwmogelijkheden, de tweede op het overgangsrecht ten aanzien van (andere) gebruiksmogelijkheden van de grond (gebruik in enge zin). Deze onderscheiding is klassiek binnen het ruimtelijk bestuursrecht.

In beide regelingen is als peildatum gekozen voor het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan waarvoor het overgangsrecht geldt. Voor een verdere interpretatie van het overgangsrecht wordt verwezen naar de Memorie van toelichting bij het Bro.