direct naar inhoud van 6.2 Overleg
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

6.2 Overleg

Het voorontwerp van dit plan is in het kader van het overleg ex. artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening voorgelegd aan de provincie Gelderland, Inspectie VROM Regio Oost en , Waterschap Rijn en IJssel. De reacties worden navolgend behandeld.

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft enkele opmerkingen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan:

  • 1. In hoofdstuk 1 van het plan wordt het reconstructieplan aangehaald. Dit beleidsplan geeft geen basis voor de geachte ontwikkeling in Brinkheurne. Het Reconstructieplan regelt de zonering voor de intensieve veehouderijen.
    In paragraaf 2.3.3 (van het voorontwerpbestemmingsplan, inmiddels is deze vervallen) worden veel ruimtelijke aspecten gerelateerd aan het reconstructieplan, terwijl het streekplan het ruimtelijke beleidskader vormt vanuit het provinciaal beleid.
  • 2. De twee meest noordelijk gelegen woningen zijn in zuidelijke richting verschoven in verband met geluidhinder vanaf de provinciale weg. Bij het toepassen van een "dove"gevel in combinatie met een gegarandeerd binnenniveau, is het advies van de provincie niet al te veel te schuiven met de woningen. Bij de woningen kan een procedure hogere grenswaarde worden aangevraagd en is een dove gevel niet noodzakelijk. dB(A) moet worden vervangen door dB.
  • 3. Bij de bestemming bos en natuur worden bepaalde werken of werkzaamheden mogelijk gemaakt met gebruikmaking van een aanlegvergunning. De provincie verzoekt bepaalde werken of werkzaamheden te verbieden en niet mogelijk te maken via een aanlegvergunning. De achtergrond van deze opmerking is dat bij aantasting van bos en/of natuur het compensatiebeleid moet worden gehanteerd. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden eventuele aantasting plaats kan vinden en wat de consequenties bij aantasting zijn.

reactie gemeente:

  • 1. De toelichting zal conform de opmerkingen van de provincie worden aangepast.
  • 2. Een procedure hogere grenswaarde zal worden opgestart bij de terinzagelegging van het ontwerp-plan. Aan de opmerking met betrekking tot geluid wordt derhalve tegemoet gekomen.
  • 3. In het aanlegvergunningstelsel bij de bestemming bos en natuur, zal de volgende zinsnede/subregel worden toegevoegd:
    "Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de algemene natuur- en landschapswaarden of de specifieke natuur- en landschapswaarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.".

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de provincie.

VROM-Inspectie, Regio Oost
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijke Beleid.Het ontwerp-plan geeft de VROM-Inspectie aanleiding tot het maken van een opmerkingen.

Waterschap Rijn en IJssel
Het waterschap Rijn en IJssel heeft enkele opmerkingen ten aanzien van het voorontwerpplan.

Op 3 juni 2008 heeft het Waterschap ingestemd met het waterhuishoudkundig plan Burloseweg te Winterswijk. Een definitief rapport heeft het Waterschap niet ontvangen. Ook wordt in de waterparagraaf niet verwezen naar een defitief waterhuishoudkundig plan. Tot slot is de watertoetstabel niet opgenomen in de waterparagraaf. Er wordt verzocht deze tabel op te nemen in de waterparagraaf met een verwijzing naar het definitieve waterhuishoudkundig plan en een exemplaar van dat plan toe te sturen.

reactie gemeente:
De waterparagraaf zal conform opmerkingen van het Waterschap worden aangepast. Een definitief rapport zal worden toegestuurd.