direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01

2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Visie Wonen en Werken

Het plangebied van deze visie beslaat de bebouwde kom van de kern Winterswijk. De buurtschappen in de gemeente komen aan bod in de 'Visie Buitengebied'.

2.4.2 Visie Buitengebied gemeente Winterswijk

De gemeenteraad heeft in 2005 een visie opgesteld voor het buitengebied. Hierin wordt ook op de woonfunctie in het landelijk gebied ingegaan.

Gesteld wordt dat sanering van ontsierende niet-agrarische bedrijfsbebouwing gewenst is en vervangende nieuwbouw in de vorm van woningen wordt als eventuele oplossing gegeven. De locatie de inpassing in het landschap en de beeldkwaliteit zijn hierbij van groot belang.

Daarnaast dient sprake te zijn van voldoende woningdifferentiatie en dient de sociale structuur, het karakter en de woningbehoefte in de buurtschappen voldoende aandacht te krijgen.

2.4.3 Visie Brinkheurne

De buurtschap Brinkheurne is de kleinste van de negen buurtschappen binnen de gemeente Winterswijk. Binnen de buurtschap zijn de afgelopen 19 jaar geen woningen gebouwd.

Kengetal   Winterswijk   Brinkheurne   Meddo  
aantal inwoners in 2004   29,303   279   1,500  
oppervlakte in km2   138,84   4,14   28,25  
inwoners per km2   208   65   53  

De buurtschap Brinkheurne heeft geen echte kern. Binnen de visie op de kern is daarom het omringende landschap als uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen genomen. Voor de buurtschap wordt gestreefd naar een reductie van het bebouwd oppervlak en versterking van het groene karakter. Daarom wordt in dit project gezocht naar een oplossing die sloop van (delen van) de bestaande bebouwing combineert met nieuwbouw van woningen en landschappelijke inpassing. In de toekomstschets worden drie "herontwikkellocaties" behandeld; waaronder de locatie van de slachterij.

De visie voor Brinkheurne is gebaseerd op de volgende thema’s:

  • 1. Versterking van de leefbaarheid, onder andere door het wonen in de buurtschap bereikbaar te maken voor diverse doelgroepen;
  • 2. versterking van de beeldkwaliteit, door de sloop van ontsierende gebouwen en het realiseren van nieuwe groenstructuren die aansluiten op het omringende landschap;
  • 3. verbetering van de verkeersveiligheid, door een fiets/voet verbinding tussen de Burloseweg en de Slingeweg en door een nieuwe ontsluiting voor een aantal percelen;
  • 4. de herontwikkeling van drie bedrijfslocaties;
  • 5. versterking en/of realising van natuurwaarden door herinrichting van het slachterijterrein aan de Slingebeek.

Op de onderstaande overzichtskaart zijn de bovengenoemde thema’s aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01_0005.jpg"

Op de overzichtskaart zijn twee natuurstroken aangegeven die in het onderhavige plan niet als zodanig gerealiseerd zullen worden. Het achterliggende doel (het leggen van verbindingen tussen de nieuwe natuur aan de beek en de natuur rond de es) wordt in dit geval bereikt door de extensieve, groene opzet van het plan.

Het onderhavige plan draagt in hoge mate bij aan de uitvoering van de visie die door de gemeente Winterswijk is opgesteld voor de buurtschap Brinkheurne.