direct naar inhoud van 3.4 Natuur
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01

3.4 Natuur

Bij het maken van ieder bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met effecten op de ecologische waarden. Hiervoor is wetgeving ontwikkeld, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in gebieds- en soortbescherming. Gebiedsbescherming vindt plaats via de Vogel- en Habitatrichtlijn, soortbescherming gebeurt via de Flora- en faunawet.

De Boven Slinge ligt tegen het plangebied aan en valt binnen de EHS en wordt tevens aangeduid als HEN-water. Deze beek wordt als een natte ecologische verbindingszone ingericht. Het waterschap werkt op dit moment aan een visie voor het gehele traject (35 kilometer) vanaf Winterswijk tot aan Gaanderen. De ontwikkeling mag geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit van de beek.

Bij (her)inrichting van terreinen, ook in stedelijk gebied, is de Flora- en faunawet van toepassing. Deze wet regelt o.a. de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse planten en diersoorten. In dit kader is een zogenaamd "quickscan" onderzoek verricht op de betreffende locatie.

Uit de quickscan blijkt dat er geen beschermde plantensoorten voorkomen. Er zijn verschillende beschermde diersoorten van FF-wet tabel 2+3, incl. vogels op het terrein waargenomen. Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde "gedragscode". (Er mag gebruik worden gemaakt van bestaande, goedgekeurde gedragscodes).

De bestaande gedragscode voor de bouw- en ontwikkelingsector (Bouwend Nederland en NEPROM) sluit aan bij betreffend project. Deze gedragscode wil invulling geven hoe om te gaan met de wettelijke eisen op een manier die bij de werkwijze van de sector past. De gedragscode richt zich op:

  • De invulling van de algemene zorgplicht die voor alle in het wild levende planten- en diersoorten bestaat;
  • De wijze van bescherming voor de soorten uit de zwaardere beschermingscategorieĂ«n.