direct naar inhoud van Artikel 5 Recreatie
Plan: Recreatiepark Het Winkel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGHETWINKEL-OW01

Artikel 5 Recreatie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie met daarbij behorende centrale voorzieningen en ondergeschikte detailhandel, met dien verstande dat uitsluitend is toegestaan:
  • 1. verblijfsrecreatie in de vorm van maximaal 800 kampeermiddelen en stacaravans, waarvan maximaal 450 vaste standplaatsen.
 • b. horeca ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’, inclusief een terrasvoorziening;
 • c. zwembaden;
 • d. parkeren;
 • e. sanitaire voorzieningen;
 • f. sport en speelvoorzieningen, waaronder een tennisbaan en tennishal ter plaatse van de aanduiding ‘tennisbaan’ (tn);
 • g. een receptie en ontvangstruimte;
 • h. met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven en groene landschapselementen zoals houtwallen en singels.
 • i. het bestaande aantal bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft.
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning (sw–tbw)' bewoning als burgerwoning is toegestaan met dien verstande dat wanneer het gebruik als burgerwoning door een derde wordt beëindigd, hierna bewoning als burgerwoning niet meer is toegestaan.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Bedrijfsgebouwen, gebouwen ten behoeve van horeca en bedrijfswoningen

Bedrijfsgebouwen, gebouwen ten behoeve van horeca en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. deze moeten worden gebouwd binnen een bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 6,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 10 m;
 • d. inhoud van een bedrijfswoning is maximaal de bestaande inhoud met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande inhoud, de inhoud maximaal 750 m³ bedraagt;
 • e. oppervlakte van de bedrijfswoning is maximaal de bestaande oppervlakte met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande oppervlakte, de oppervlakte maximaal 150 m² bedraagt.
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning (sw–tbw)' is vergroting van de bedrijfswoning in omvang en sloop en nieuwbouw niet toegestaan.

5.2.2 Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen

Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 4,5 m;

5.2.3 Tennishal

De tennishal voldoet aan de volgende kenmerken:

 • a. dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak met de aanduiding 'tennishal' (tn);
 • b. goothoogte maximaal 6,5 meter;
 • c. bouwhoogte maximaal 12 meter;
 • d. oppervlakte bedraagt maximaal de bestaande oppervlakte met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande oppervlakte, bedraagt de oppervlakte maximaal 2800 m².

5.2.4 Stacaravans

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte van een stacaravan maximaal 60 m², dan wel indien op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan een grotere oppervlakte bestaat;
 • b. hoogte maximaal 3,5 m;
 • c. overkappingen zijn niet toegestaan;
 • d. per stacaravan mag maximaal één bijgebouw worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter en een maximale oppervlakte van 9 m².

5.2.5 Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 m met dien verstande dat:

 • a. bouwwerken zoals lichtmasten en vlaggenmasten niet hoger mogen zijn dan 12 meter.

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Vergroten bedrijfswoning

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder d en e voor het vergroten van de oppervlakte en inhoud van een bedrijfswoning, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte mag met maximaal 20 m² worden uitgebreid;
 • b. de kenmerkende vorm van de hoofdbouwmassa dient gehandhaafd te blijven;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en
 • e. gebruikers van omliggende gronden.
5.3.2 vergroting oppervlakte gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen en horeca

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 ten behoeve van het uitbreiden van de bestaande oppervlakte van gebouwen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag met maximaal 20 % toenemen;
 • b. de goothoogte bedraagt maximaal 6 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • e. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
5.3.3 afwijking maximale bouwhoogte bedrijfsgebouwen en tennishal

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 ten behoeve van het realiseren van een hogere bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen en tennishal met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de goothoogte bedraagt maximaal 8 m;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 12 m;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.

5.3.4 Omzetten van stacaravans in recreatiewoningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.4 ten behoeve van het bouwen van recreatiewoningen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de te bouwen recreatiewoning vervangt een stacaravan waarbij het maximale aantal recreatiewoningen dat is toegestaan gelijk is aan het maximale aantal stacaravans dat is toegestaan tot een maximum van 25 per hecatere;
 • b. iedere individuele recreatiewoning een maximale oppervlakte heeft van 75 m²;
 • c. de maximale goothoogte van een recreatiewoning bedraagt 3,5 m;
 • d. de maximale bouwhoogte van een recreatiewoning bedraagt 6,5 m;
 • e. de maximale inhoud van een recreatiewoning bedraagt 300 m³;
 • f. de verhouding tussen de standplaats van de recreatiewoning en de oppervlakte van die recreatiewoning is 4:1 waarbij een minimale grootte van de standplaats geldt van 150 m²;
 • g. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • h. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • i. aangetoond moet worden dat er behoefte bestaat aan nieuwe recreatiewoningen op de lokale recreatiemarkt.

5.3.5 afwijking maximale bouwhoogte bedrijfsgebouwen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 ten behoeve van het realiseren van een hogere bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de goothoogte bedraagt maximaal 8 m;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 12 m;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt verstaan een gebruik van stacaravans en recreatiewoningen ten behoeve van permanente bewoning.