direct naar inhoud van Artikel 3 Bos
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

Artikel 3 Bos

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van algemene natuur- en landschappelijke waarden;
 • b. bos;
 • c. extensieve dagrecreatie;
 • d. productiebos uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - productiebos';
 • e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Gebouwen mogen niet worden gebouwd

Bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

3.2.1 afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 voor het toestaan van een gebouw ten behoeve van de opslag en berging van materialen voor het beheer van het bos, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. het gebouw is noodzakelijk in verband met het beheer van het bos;
 • b. de oppervlakte bedraagt maximaal 20 m2;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de natuur- en landschappelijke waarden van het gebied;
3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 5.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren uit te voeren:

 • a. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen.
3.3.1 Weigeren

Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de algemene natuur- en landschappelijke waarden of de specifieke natuur en landschappelijke waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

3.3.2 Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning;
 • c. het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere houtopstanden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - productiebos'.