direct naar inhoud van Artikel 5 Horeca
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

Artikel 5 Horeca

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een horecabedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en zaalruimten, waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is;
 • b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf gericht op bosbouw en natuurbeheer ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van agrarisch – bosbouw en natuurbeheer (SA-bosbouw);
 • c. één bedrijfswoning, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft en waarbij inwoning is toegestaan;
 • d. met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
5.1.1 Bouwregels

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de bedrijfswoning dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de bedrijfsvloeroppervlakte bedrijfsgebouwen ten behoeve van horeca bedraagt maximaal de bestaande oppervlakte met dien verstande dat:
  • 1. voorzover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'EHS natuur' de oppervlakte bedrijfsgebouwen met maximaal 20% mag worden vergroot tot een maximum van 375 m2;
  • 2. voor zover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'EHS verbinding' of 'EHS verweving' of 'waardevol landschap' de oppervlakte bedrijfsgebouwen mag worden vergroot met 20% tot een maximum van 500 m2;
 • c. goothoogte is maximaal 6,5 m;
 • d. bouwhoogte is maximaal 10 m;
 • e. de inhoud van een bedrijfswoning is maximaal de bestaande inhoud met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande inhoud, bedraagt de inhoud maximaal 750 m³;
 • f. oppervlakte van de bedrijfswoning maximaal de bestaande oppervlakte met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande oppervlakte, bedraagt de oppervlakte maximaal 150 m².
5.1.2 Bijgebouwen en bouwwerken

Bijgebouwen en bouwwerken bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, inclusief de bijgebouwen die nodig zijn voor bosbouw en natuurbeheer, bedraagt maximaal 200 m2 aanvullend op de bestaande oppervlakte;
 • b. goothoogte is maximaal 3,5 m:
 • c. bouwhoogte is maximaal 6 meter:
 • d. de bijgebouwen ten behoeve de bedrijfswoning en ten behoeve van bosbouw en natuurbeheer worden gerealiseerd binnen het bouwvlak
5.1.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is maximaal:

 • a. bedrijfsgebouwen en lichtmasten 8 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
5.2 Afwijken van de bouwregels
5.2.1 Vergroten bedrijfswoning

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1.1 onder e. en f. voor het vergroten van de oppervlakte en inhoud van een bedrijfswoning, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte mag met maximaal 50 m² worden uitgebreid;
 • b. de inhoud van de bedrijfswoning mag tot maximaal 900 m³ worden uitgebreid de kenmerkende vorm van de hoofdbouwmassa dient gehandhaafd te blijven;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
5.2.2 Vergroten bedrijfsvloeroppervlakte bedrijfsgebouwen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1.1 onder b voor het toestaan van een grotere bedrijfsvloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de vergroting mag niet meer bedragen dan 10% van de bestaande oppervlakte bedrijfsgebouwen;
 • b. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.