direct naar inhoud van 3.4 Waterbeleid Waterschap Rijn en IJssel
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

3.4 Waterbeleid Waterschap Rijn en IJssel

Het werk van het waterschap bestaat uit het beschermen van het land tegen overstromingen en taken op het gebied van kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater. Het beleid van het Waterschap Rijn en IJssel is gericht op het realiseren en in stand houden van een duurzaam veerkrachtig watersysteem, waarbij veilig water, voldoende water en schoon water het uitgangspunt zijn.

De gronden van de gemeente Winterswijk zijn gelegen in een gebied dat door het waterschap is aangeduid als Oost-Nederlands plateau. Om water prominenter in dit landschap aanwezig te laten zijn, laat het waterschap de beken weer meanderen volgens hun oude natuurlijke loop. Snel meanderende beken met steilranden zijn kenmerkend voor het Winterswijkse gebied. Deze natuurlijke meandering wordt versterkt door beplanting. Op basis van een natuurlijk watersysteem liggen, in de verwevenheid die het gebied nu al kent, op het Oost-Nederlands plateau zowel voor de landbouw als de natuur goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Ook het bergen van meer oppervlakte water is een doel van het waterschap. De benodigde berging van water kan voor een belangrijk deel gevonden worden in de aangepaste beekdalen. Enkele honderden hectare lijken nodig voor aanvullende berging, waarbij combinaties met zowel landbouw als natuur mogelijk zijn. Het watersysteem van Winterswijk valt in een gebied dat aangegeven is als een vitaal watersysteem. Dit betekent dat dit watersysteem prioriteit heeft voor de periode tot 2015. Voor dit plan is een watertoets uitgevoerd op basis van het beleid van het Waterschap Rijn en IJssel.