direct naar inhoud van 4.2 Watertoets
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

4.2 Watertoets

Om waterbeheer en ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen is de watertoets ontwikkeld. Met deze watertoets moet duidelijkheid worden geboden over de randvoorwaarden die gelden voor ruimtelijke en/of stedenbouwkundige aanpassingen ten opzichte van het oppervlakte- en grondwater in het plangebied en omgeving. Zo dient bij de aanleg van nieuw verhard oppervlak o.a. inzicht geboden te worden hoe wordt omgegaan met de opvang van hemelwater.

Het waterschap is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het plangebied. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging tegen hoog water, peilbeheer en aan- en afvoer van water. Daarnaast wordt geadviseerd hoe om te gaan met hemelwater. In het algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen. Uitgangspunt is dat het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat relatief schoon water ook relatief schoon blijft. Daarbij geldt dat het regenwater, dat op verharde oppervlaktes valt en schoon genoeg is (zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk wordt vastgehouden of wordt geborgen. De gemeente heeft hierbij een zorgplicht voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en regenwater en voor de aanpak van grondwaterproblemen.

Relatie met het plangebied

Het plan is beoordeeld door het Waterschap Rijn en IJssel. De betreffende percelen voor uitvoering van de bedrijfsplannen van Het Vriezenhuis staan niet aangeven als zoekgebied voor aanleg van waterretentie. De hoogtekaarten tonen aan dat de betreffende percelen hoog gelegen zijn en niet geschikt zijn voor waterretentie.

Om wateroverlast, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst, te voorkomen wordt het regenwater in het plangebied niet afgevoerd naar het rioolstelsel maar volgens de trits vasthouden - bergen – afvoeren behandeld. De beoogde ontwikkeling speelt daarmee in op het beleid, door zoveel mogelijk (schoon) hemelwater ook daadwerkelijk via bodem te laten infiltreren (inzijgen) en niet af te voeren naar de riolering. Volgens de bodemkaart is de gemiddelde hoogste grondwaterstanden zich gemiddeld begeven tussen de 40 cm en 80 cm beneden maaiveld. Door het

Op basis van provinciale gegevens is de infiltratie voor het parkeerterrein en de locatie van de nieuwe woning 'intermediair' en inflitratie van hemelwater is goed mogelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01_0003.png"

In het voorliggend bestemmingsplan wordt uitgegaan van het hergebruik van bestaande bebouwing, de nieuwbouw van een bedrijfswoning en de aanleg van paden en parkeervoorzieningen. Afgezien de realisatie van de nieuwe woning, is er ten opzichte van de bestaande situatie geen sprake van een uitbreiding van het verhard oppervlak. De paden en parkeervoorzieningen zullen slechts worden voorzien van een half verharding waardoor hemelwater rechtstreeks kan infiltreren in de bodem. De woning zal worden aangesloten op het drukriool van de gemeente Winterswijk. Derhalve heeft het bestemmingsplan ten aanzien van de verharding geen gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie in het plangebied. Nieuwe waterbergingsgebieden zijn dan ook niet noodzakelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01_0004.png"

In bijgaande watertoetstabel zijn de relevante waterhuishoudkundige thema's inzichtelijk gemaakt.

Thema   Toetsvraag   Relevant  
Veiligheid   _ Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale
waterkering?
_ Ligt in of nabij het plangebied een kade?
 
Nee

Nee
 
Riolering en
Afvalwaterketen
 
_ Is er toename van het afvalwater (DWA)?
_ Ligt in het plangebied een persleiding van het waterschap?
_ Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?
 
Ja

Nee

Nee  
Wateroverlast (oppervlaktewater)
 
_ Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
_ Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard
oppervlak?
_ In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?
 
Nee

Ja


Nee  
Oppervlaktewaterkwaliteit
 
_ Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd?
_ Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
_ Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch
actiegebied?
 
Nee


Ja

Nee  
Grondwaterkwaliteit
 
_ Ligt het plangebied in de beschermingszone van een
drinkwateronttrekking?
 
Nee  
Volksgezondheid
 
_ In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het
gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?
_ Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die
milieuhygi‘nische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen
(zwemmen, spelen, etc.)?
 
NeeNee  
Verdroging   _ Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor
natte natuur?
 
Ja  
Inrichting en
beheer
 
_ Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom
of beheer zijn bij het waterschap?
_ Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?
 
NeeNee  
Recreatie   _ Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in
beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik
mogelijk wordt?
 
Nee  
Cultuurhistorie   _ Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied
aanwezig?
 
Nee  

Watertoetstabel met relevante en niet-relevante waterhuishoudkundige thema's

Riolering en afvalwaterketen

Het afvalwater neemt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het gemengde stelsel van de gemeente Winterswijk (drukriolering).

Verdroging

Het plangebied bevindt zich deels binnen EHS-natuur en EHS-verwevingsgebied. De beoogde ontwikkelingen vormen geen belemmering. Hemelwater op de nieuwe woning zal worden afgekoppeld en de parkervoorzieningen en paden worden half verhard aangelegd. Hierdoor kan schoon hemelwater rechtstreeks infiltreren in de bodem.

Oppervlaktewaterkwaliteit

HEN-Water zijn wateren van het hoogst ecologisch niveau. Het benadert de meest natuurlijke situatie. Ten noorden van het plangebied is een HEN-water gelegen (de Siepersbeek). Deze beek heeft een natuurlijke loop en behoort tot het type plateaubeek. Tevens is de waterkwaliteit redelijk tot goed en bezit het een grote hydrobiologische waarde. Het plangebied wordt van deze beek gescheiden door de Wooldseweg en bevindt zich buiten de beschermingzone van 15 meter. De ontwikkeling vormt daarmee geen risico voor de achteruitgang van de waterkwaliteit in de beek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01_0005.png"